Högskolans första polisdoktorand på plats

Akademichef Stina Sundling, doktorand Kristofer Nilsson och rikspolischef Klas Johansson

Sedan Högskolan i Borås startade upp forskargruppen Polisiära studier 2021, med inriktning att ha nära koppling till den polisiära verksamheten, har ambitionen varit tydlig – det behövs fler poliser som forskar om den polisiära verksamheten. Högskolans ledning har sedan polisutbildningen startade 2019 skjutit till strategiska medel för att stimulera en uppbyggnad av forskningsmiljö vid Akademin för polisiärt arbete. Den strategiska satsningen har nu bland annat resulterat i finansiering av doktorandlönen för en doktorandanställning.

– Malmö universitet och Högskolan i Borås utlyste gemensamt en doktorandtjänst under förra året, där doktoranden skulle antas vid Institutionen för kriminologi vid Malmö universitet och anställas vid Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås, berättar prefekt Eva-Lotta Andersson Lidén, som tillsammans med Lotta Dalheim Englund, tidigare tf akademichef, och professor Micael Björk, ansvarat för samarbetet mellan lärosätena.

I samband med att Kristofer Nilsson antogs föddes idén om att även inleda ett doktorandsamarbete med Polismyndigheten, Region Väst. Ett förslag skissades fram och presenterades för regionpolischef Klas Johansson, Polisregion Väst, under förra våren.

– Från allra första stund när högskolan kom till oss på Polismyndigheten med sina planer på en polisdoktorand så kände jag att detta är jättespännande. Jag tog genast med mig frågan in i organisationen och satte Johan i arbete, berättar Klas Johansson.

Johan i det här fallet är Johan Nilvé, HR-chef vid Polismyndigheten, Region Väst, som fick i uppdrag att se över möjligheterna att ingå ett samarbete mellan de olika myndigheterna.

– Ett sådant här projekt ger möjlighet att få den senaste vetenskapen direkt in i vår polisorganisation, men det ger också möjlighet till korsbefruktning. Genom att vi ger möjlighet att studera vår verksamhet på nära håll, kommer det leda till bättre forskning i framtiden, säger Johan Nilvé.

När det stod klart att såväl ambitionen som förutsättningarna fanns inom organisationen tog samarbetet fart. Sedan i början av juni i år är avtalet signerat och det blir Kristofer Nilsson som de närmaste åtta åren kommer att arbeta för att ta fram ny kunskap i egenskap av doktorand på halvfart.

En polis för att forska om poliser

Från det att han tog sin polisexamen 2004 och fram till 2019 har Kristofer främst jobbat inom ingripandeverksamheten på Hisingen i lokalpolisområde Storgöteborg. Han har länge intresserat sig för särskilt utsatta områden, och det är också i den riktningen hans doktorandprojekt ska gå.

– En stor drivkraft hos mig är att polisen ska arbeta effektivt och erhålla kunskaper med grund i relevant kriminologisk forskning. Att få möjlighet att forska fältnära i Region Väst, och samtidigt också ha möjlighet att kontinuerligt rapportera mina fynd till Polismyndigheten hoppas jag kommer innebära mycket för samtliga parter, säger Kristofer Nilsson.

Att forskningssamarbete kommer kunna innebära stor nytta lokalt, men på sikt även nationellt är något som Johan Nilvé poängterar.

– Vi öppnar inget ”eget” här i Region Väst utan vi kommer vara noggranna med förankringsarbetet på alla nivåer. Att vi fått igång detta forskningssamarbete här i Västsverige har också bidragit till att sätta bollen i rullning även på nationell nivå med en mer uttalad ambition kring forskning och forskningssamarbeten. Vi är glada att vi äntligen är igång, säger Johan Nilvé.

För Akademin för polisiärt arbete markerar doktorandsamarbetet med Malmö universitet och Polismyndigheten Region Väst ett historiskt ögonblick. Stina Sundling, akademichef för Akademin för polisiärt arbete, berättar:

– I vårt uppdrag från Polismyndigheten ligger att grundutbildningen till polis ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. I uppdraget från rektor att driva en akademi ligger att bygga en komplett akademisk miljö. Det innebär att vi ska bedriva utbildning från grund- till avancerad nivå och så småningom på forskarutbildningsnivå. Det innebär också att vi ska knyta vår forskningsmiljö till grundutbildningen, säger Stina Sundling och fortsätter:

– Detta steg vi nu tar är historiskt, eftersom Kristofer Nilsson är den första doktoranden som kommer att kunna genomföra sin doktorandutbildning vid vår akademi. Eftersom han doktorerar på halvtid och arbetar som polislärare på halvtid kommer Kristofers doktorandstudier att komma både polisverksamheten och polisutbildningen till godo.

Doktorandsamarbetet mellan lärosätena är nödvändigt eftersom Högskolan i Borås inte har rättigheter att examinera på forskarnivå inom det aktuella fältet. Kristofer Nilsson är därför formellt antagen vid den kriminologiska institutionen på Malmö universitet men anställd som doktorand vid Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Kristofer Nilssons forskarprofil

Forskargruppen Polisiära studier

Polisprogrammet