Nu ska högskolans flygresor minska

Tjänsteresorna, och framför allt flygresandet, är en betydande miljöaspekt vid Högskolan i Borås. Högskolan är anslutet till klimatramverket för universitet och högskolor, vilket innebär ett åtagande att verksamhetens klimatrelaterade utsläpp ska ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål till år 2030. För att nå detta mål behöver högskolans utsläpp från tjänsteresor med flyg halveras mellan 2019 och 2030, vilket motsvarar en minskning med cirka sju procent per år. Detta slås nu fast i ett rektorsbeslut. Minskningen ska ske på organisatorisk nivå och inte på individnivå.

Högskolan har också förbundit sig att arbeta för att nå målen för ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”, en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.

Under pandemin, 2020–2021, minskade högskolan sina tjänsteresor till en bråkdel av vad det var 2019. Men nu är trenden att resandet, och framför allt flygresor i tjänsten, ökar igen. Bland annat har uppskjutna resor har gjorts för åtaganden i pågående projekt och samarbeten.

Välutvecklade digitala alternativ

Under pandemin ersattes resandet med digitala alternativ, vilka är väl utvecklade på högskolan. Dessa former av möten, ska enligt rektorsbeslutet prioriteras framför resande.

Det finns risk för att högskolans mål för minskade klimatpåverkande utsläpp från resande krockar med målen för internationalisering och ökad samverkan. Det gör att verksamheten aktivt och utifrån strategiska prioriteringar måste avgöra vilka resor som är väsentliga att genomföra och hur dessa görs (med prioritering av tågresor) samt vilka resor, möten och event som kan ersättas av digitala alternativ.

Öppen dialog i verksamheten inför beslutet

Frågan om vikten av att högskolan minskar utsläppen har diskuterats brett i organisationen, senast i mars då alla anställda bjöds in till ett digitalt stormöte med temat klimat.

Läs mer

Beslutet i helhet finns tillgängligt i diariet: Minskat utsläpp av växthusgaser från resande i tjänsten, Dnr 305-23

Läs mer om högskolans regler för tjänsteresor 

Läs mer om resfria möten

På stormötet i mars hölls en gästföreläsning av utifrån rapporten Academic Flying and the Means of Communication som handlar om forskning om akademisk flygmobilitet.

Läs rapporten

Läs mer om ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”

Inspirationsfilmer om högskolans hållbarhetsarbete

Se inspirationsfilmer där medarbetare berättar hur de arbetar med hållbarhet