Högskolans ledning lär sig mer om jämställdhetsarbete i praktiken

Seminarieserien är ett bidrag till att lärosätena utvecklar sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Det är också ett bidrag för att nå högre måluppfyllelse i enlighet med framtagna inriktningar för arbetet med jämställdhetsintegrering.

Syftet med seminarierna är att man på lärosätena ska stärka sina förutsättningar att bidra till en mer jämställd akademi. Detta genom att ta del av forskning, kunskap och utbyta erfarenheter om vad som bidrar till förändring, och därigenom bättre arbeta för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Deltagarna kommer att få ta del av exempel på hur man gör i praktiken, hur kunskaper omsätts i praktik och hur resultat kan följas upp.

Seminarieserien består av fyra teman som är centrala för jämställdhetsintegrering. Dessa är:

  • organisering
  • styrning och ledning
  • uppföljning
  • samverkan för att lösa gemensamma jämställdhetsutmaningar.

Anna-Karin Josefsson, handläggare på Rektors stab, är sammanhållande för högskolans del. Hon berättar:

– Vi har haft ett pågående arbete som fungerat, men nu gör vi en extra satsning för att ytterligare steg ska kunna tas, säger hon.

– Vi har delat upp så att olika medarbetare ur ledningsgruppen deltar vid olika seminarier utifrån de olika tema som tas upp vid respektive tillfälle.

Utgångspunkten för Högskolan i Borås är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie verksamhet och ordinarie process för planering och uppföljning.

Första seminarieträffen är 26 oktober på Uppsala universitet. Nästa seminarium genomförs i februari på Högskolan i Borås.

Läs mer

Om jämställdhetsintegrering på Högskolan i Borås

Om högskolans avsiktsförklaring gällande jämställdhet

Om seminarieserien

Nyhet på Jämställdhetsmyndighetens webb: Rektorer som prioriterar jämställdhet