Deklaration gällande jämställdhet

Högskolans arbete gällande jämställdhet beskrivs i Redovisning av Högskolan i Borås inriktning av arbetet med jämställdhetsintegrering (dnr 692-22).

Högskolans arbete vilar på tre processer: vision, mål och strategier, kvalitetsarbete för utbildning och forskning samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. De tre processerna innebär en systematik för arbetet med jämställdhet. Som grund för jämställdhetsarbetet använder vi det stöd som finns i lagen för ökad jämställdhet samt de politiska mål som finns uppsatta. Vi arbetar med målet om jämställdhet inom ramen för Agenda 2030, som nu finns med bland de indikatorer som högskolan ska förhålla sig till.

Vi strävar efter jämställdhet och mångfald vid anställning av medarbetare och när det gäller antagning till våra forskarutbildningar. Högskolan arbetar också enligt tydliga riktlinjer för att förhindra diskriminering och sexuella trakasserier. Vi genomför dessutom utbildningar i jämställdhetsintegrering för våra lärare och chefer.

Högskolan är certifierad enligt HR Excellence in Research Award, en certifiering från Europeiska kommissionen. Det innebär att det även ställs krav därifrån på jämställdhet och lika villkor när det gäller arbetsmiljön för våra forskare.

Under flera år rad har Högskolan i Borås varit bästa lärosäte vad gäller att uppnå högsta nyckeltal inom jämställdhet (JÄMIX). Utmärkelsen ges av Nyckeltalsinstitutet och gäller bästa jämställdhetsindex inom universitet och högskolor.

Våra studenter är lika viktiga som våra medarbetare i arbetet för ökad jämställdhet. I mötet med studenterna ser vi en möjlighet att förändra kunskap och beteende kring jämställdhet för kommande generationer. Därför vill vi att våra studenter ska känna att Högskolan i Borås är en miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt, utifrån intresse och kunskap och inte utifrån normer kring kön. Högskolan ska erbjuda en tilltalande studiemiljö för alla och arbeta för att utveckla studenternas kunskapsnivå inom området och i förlängningen påverka val av utbildning genom ett förändrat utbildningsinnehåll. Studenterna ska också i sin utbildning få kunskap om och möjlighet till att diskutera och problematisera jämställdhet- och genusfrågor för att kunna verka för ett mer hållbart samhälle.

Vi välkomnar att det ställs höga krav på högskolan när det gäller jämställdhet och lika villkor. Det är en självklarhet för oss att dessa aspekter ingår i våra egna samt Universitetskanslersämbetets granskningar av våra utbildningar och forskning. Arbetet för ökad jämställdhet ska gå framåt, och för att mäta och utvärdera arbetet samlar vi in data från verksamheten på olika sätt som sedan bearbetas och följs upp.

Med vårt arbete för ökad jämställdhet ska vi se till att Högskolan i Borås finns till för alla, oavsett kön.

Mats Tinnsten, rektor

Lagstiftning för arbetsmiljö och dess relation till jämställdhet

Övrig lagstiftning som rör högskolor och arbetet med jämställdhet

Sveriges jämställdhetspolitiska mål

Högskolan i Borås vision, mål och strategier

Riktlinjer och åtgärder vid kränkande särbehandling

Rekrytering

Utbildning på forskarnivå och doktorandanställning

Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering - HRS4R

Högskolans arbete med kvalitetsutveckling

Resurser och kompetens

Datainsamling

Utbildning för personal och chefer