Nämnder, råd och utskott

Högskolans högsta beslutande organ är dock styrelsen. För den strategiska ledningen är ett ledningsråd knutet till rektor där studenter och representanter för olika ledningsfunktioner finns med.

Utöver högskolans styrelse finns dessutom två särskilda organ: 

På denna och underliggande webbsidor finner du information om högskolans alla råd, nämnder och utskott.