Organisation

Organisationsskiss

Högskolan i Borås är organiserad enligt följande struktur:

Styrelsen

Högskolans styrelse har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. För högskolans ledning under styrelsen svarar rektor.

Nämnder

Högskolans nämnder Forsknings- och utbildningsnämnden samt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning är organisatoriskt placerade direkt under styrelsen.

Rektor

Under rektor finns dels stabsfunktioner, dels en linjeorganisation bestående av fyra akademier samt enheten Verksamhetsstöd. Akademierna och verksamhetsstödet är i sin tur organiserade i ett antal underliggande institutioner respektive enheter.

Rektors stabsfunktioner

 • Rektors stab med strateger och rådgivare
 • Forskning och Innovation som består av Science Park Borås och Grants and Innovation Office (GIO)

Akademin för textil, teknik och ekonomi

 • Institutionen för design
 • Institutionen för företagsekonomi och textilt management
 • Institutionen för ingenjörsvetenskap
 • Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
 • Institutionen för textilteknologi
 • Tekniklabb
 • Textila labb

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

 • Institutionen för arbetsliv och välfärd
 • Institutionen för vårdvetenskap

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

 • Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
 • Institutionen för pedagogiskt arbete
 • Institutionen för informationsteknologi

Akademin för polisiärt arbete

 • Institutionen för polisutbildning campus
 • Institutionen för polisutbildning distans

Verksamhetsstöd

 • Akademistöd
 • Bibliotek
 • Campus och hållbarhet
 • Ekonomi
 • HR
 • IT
 • Kommunikation
 • Utbildningsstöd
 • Studentcentrum