Lika villkor  

En del i högskolans strategi för att nå målet om det attraktiva lärosätet är att arbeta tillsammans, vilket förutsätter en kultur och en värdegrund som bygger på allas lika värde, tillit och respekt för varandra.

Arbetet samlas under begreppet lika villkor vilket definieras som lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Högskolan behandlar frågor som rör mångfald, jämställdhet, breddad rekrytering och breddat deltagande.

Högskolans arbete med lika villkor vilar dels på högt ställda ambitioner inom utbildning, forskning och samverkan och dels på de lagar som styr högskolans verksamhet, högskolelagen, diskrimineringslagen samt lagar inom arbetsmiljöområdet. Högskolan har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Vid Högskolan i Borås gäller nolltolerans beträffande diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier i enlighet med gällande lag eller föreskrift. Varje enskild individ, såväl anställd och student, har ett ansvar för att behandla varandra med respekt och för att förhindra varje form av diskriminering och trakasserier. (Högskolans policy för lika villkor, 479-19)

Här kan du ta del av Högskolans policy för lika villkor, 479-19 (pdf)