Kvalitetsarbete för forskning

En central utgångspunkt för högskolans kvalitetssystem för forskning är det gemensamma ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning som utarbetats av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och som fastställdes 2019.

Kvalitetssystem för forskning och dess koppling till SUHF:s ramverk finns beskrivet på webbens sidor för anställda vid Högskolan i Borås. Du når den via följande länk:

Kvalitetsprocess för forskning vid Högskolan i Borås

Nedanstående bild illustrerar organisationens struktur vad gäller kvalitetsarbetet för forskning.

 

 

 

Högskolan i Borås är organiserad enligt följande struktur:

Styrelsen

Högskolan styrelse har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. För högskolans ledning under styrelsen ansvarar rektor.

Nämnder

Högskolans nämnder (Forsknings- och utbildningsnämnden samt nämnden för konstnärlig forskning och utbildning) är organisatoriskt placerade direkt under styrelsen. Nämnderna har ett ansvar i att verka för hög kvalitet i forskningen.

Rektor

Under rektor finns dels stabsfunktioner, dels en linjeorganisation bestående av fyra akademier samt enheten Verksamhetsstöd. Akademierna och verksamhetsstödet är i sin tur organiserade i ett antal underliggande institutioner respektive enheter. Varje akademi har ett ansvar för det kvalitetsarbete som bedrivs inom dess forskning. Enheten verksamhetsstöd understödjer kvalitetsarbetet för forskning. Rektor har det övergripande kvalitetsansvaret på högskolan.

Kvalitetssamordning

Det finns två centrala samordnare som binder ihop kvalitetsarbetet för forskning mellan de fyra akademierna, nämnderna och enheten Verksamhetsstöd.