Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk. Kursen är indelad i fem delkurser och tanken med upplägget är att du under kursens gång ska få mer kunskap om olika faktorer (både sociala och kognitiva) som påverkar inlärning av ett andraspråk. I kursen läser vi grammatik och fonetik ur ett andraspråksperspektiv så att du som lärare kan förklara grammatiken för andraspråkselever och bedöma deras språkliga utveckling.

Du får även bekanta dig med begreppet litteracitet och diskutera hur andraspråkselevers läs- och skrivutveckling kan stöttas på olika sätt i undervisningen.

Egen språkfärdighetsträning ingår inte i denna kurs utan du behöver ha goda kunskaper i svenska språket.

Delkurser

Delkurs 1: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5hp)
Delkurs 2: Det svenska språksystemet ur ett andraspråksperspektiv (7,5 hp)
Delkurs 3: Andraspråksinlärning och språkutveckling (5hp)
Delkurs 4: Bedömning av språklig kompetens (5hp)
Delkurs 5: Grundläggande litteracitet ur ett andraspråksperspektiv (7,5 hp)

Lärplattform

På vår lärplattform Canvas finns all information om kursen och här lägger lärarna ut föreläsningar och läshänvisningar. Föreläsningarna är ofta filmade och kan ses under en längre tidsperiod. Vi använder högskolans Zoom-konto för att träffas online. Du behöver ha en dator och bra internetuppkoppling för att kunna deltaga.

Vid workshops, muntliga redovisningar och seminarier behövs datorutrustning som har webbkamera och mikrofon.

Kursintroduktion

Måndagen den 15 januari kl. 18:00-19:30 kommer kursansvariga att hålla en kortare kursintroduktion online via Zoom. Här får du även möjlighet att träffa andra kursdeltagare samt ställa frågor om kursen.

För att delta behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera samt ett headset. Vår presentation kommer att spelas in och laddas upp sedan på lärplattformen Canvas så att du kan lyssna på den om du inte har möjlighet att närvara. En länk till Zoom-mötet kommer att läggas ut på kursens Canvas-sida.

Checklista före kursstart

Schema

https://schema.hb.se/setup/jsp/Schema.jsp?startDatum=idag&intervallTyp=m&intervallAntal=6&sprak=SV&sokMedAND=true&forklaringar=true&resurser=k.11SA10-20241-31541-

Kurslitteratur

I kursplanen finns en litteraturlista med en del av litteraturen angiven. Under varje moment på Canvas finns en mer detaljerad litteraturlista som ansvarig lärare ska lägga ut minst tre veckor före momentet startar. Som distansstudent har du tillgång till högskolans bibliotek där du kan söka artiklar, låna böcker och läsa om akademiskt skrivande och hur man refererar enligt Harvardsystemet. Tänk på att beställa litteraturen i god tid så att du kan börja läsa när momentet startar.

Vi rekommenderar att du köper: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (2013) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. Boken innehåller många intressanta artiklar som berör flera ämnesområden flera delkurser.

För delkurs 1 behöver du även införskaffa en del litteratur så fort som möjligt. Se litteraturlista i kursplan samt läshänvisningar under delkurs 1 i Canvas.

För att få kunskap om viktiga begrepp kan du börja gärna läsa Skolverkets kunskapsöversikt om flerspråkighet: Svensson, G., Svensson, J., Strazer, B. & Wedin, Å. (2018).

Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning. Stockholm: Skolverket. Den finns att ladda ner på Skolverkets hemsida

Zoom

Zoom är ett webbkonferenssystem som Högskolan i Borås använder sig av. Information om Zoom

Studentexpeditionen

Denna expedition är till för dig som student. Kontakta dem om du behöver hjälp.

Vänliga hälsningar,

Gisela Bohlin och Saadat Karimi

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: 11SA10 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Blandade tider Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-01-15 — 2025-01-19

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Gisela Bohlin
Kursansvarig: Saadat Karimi

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)