Bibliotekarie, distansutbildning

Att vara bibliotekarie i dag innebär att kunna navigera i informationsflöden och att kunna värdera information och organisera och tillgängliggöra denna så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla information.

Utbildningen innehåller även kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – som digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att genomföra en självständig vetenskaplig studie i den avslutande uppsatskursen.

Kursträffar

I utbildningen ingår ett antal träffar. En termin innehåller vanligen 1-3 träffar vilka omfattar 1-3 dagar. Datumen för träffarna meddelas med så god framförhållning som möjligt via programaktiviteten i lärplattformen Ping Pong. Vanligen görs detta ca 6 månader i förväg. Träffarna innehåller både undervisningsinslag och examinationer. Undervisningsmomenten är inte formellt obligatoriska, men baserat på vår långa erfarenhet av distansutbildning uppmuntrar vi starkt att du försöker vika tid även för dessa inslag – både för att ta del av ämnesinnehållet men också för att träffa dina kurskollegor.

Höstens träffar sker: 1-3 september, 19-21 oktober och 7-8 december. De två första träffarna kommer ske via Zoom, vårt distansverktyg.

Samverkan med fälten

Genom professionsnära inslag som fältstudier, studiebesök, projektarbeten, auskultationer och gästföreläsningar kommer du att ha regelbunden kontakt med ditt framtida arbetsfält under utbildningen. Under utbildningen kommer du dessutom att ha möjlighet att delta i vårt Mentorsprogram. Medverkan i detta ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärvägar, nätverkande och kontaktskapande.

Internationalisering

Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands. Vid intresse, kontakta internationell koordinator Ashley Mansk (ashley.mansk@hb.se, telefon 033-435 4525).

Läs mer om de utbytesmöjligheter som högskolan och programmet erbjuder här: www.hb.se/utbyte, eller kontakta internationell koordinator direkt.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

För information gällande högskolans anpassningar till Covid-19 läs på www.hb.se/nystudent/

Maria Ringbo & Malin Utter
Programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten 2020
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID20h
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Bibliotek i samhället

Kursinformation för Bibliotek i samhället
Anmälningskod: B06H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Kunskapsorganisation och sökteknik - grund

Kursinformation för Kunskapsorganisation och sökteknik - grund
Anmälningskod: B03V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap

Kursinformation för Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap
Anmälningskod: B63H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari