Människor i mötesrum

För ett yrke i
demokratins tjänst

Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning

180 hp
HöstTermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås, Distans

HöstTermin 2023
Heltid 100%, Dag
Ortsoberoende

Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet.

Den offentliga sektorn – kommuner, statliga myndigheter, sjukvård och rättsväsende – såväl som företag och organisationer, har ett stort behov av kvalificerade tjänstemän med specifika kunskaper i offentlig förvaltning. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning förbereder dig för att jobba med demokrati och välfärd, samhällsutveckling, ekonomi och organisering. Fokus ligger på statsvetenskap, sociologi och juridik samt företagsekonomi
och nationalekonomi. I utbildningen uppmärksammas även olika maktrelationer i samhället kopplat till bland annat klass, kön och etnicitet.

Distansutbildningen ger dig möjlighet att bo kvar på din hemort och samtidigt studera offentlig förvaltning. Du genomför dina studier via digitala verktyg kombinerat med två till fyra kursträffar på plats i Borås per termin. Träffarna innehåller såväl undervisningsmoment, som föreläsningar, workshops, seminarier och obligatoriska examinationer. Detta ger dig möjlighet att fördjupa ditt lärande genom möten och interaktion med såväl lärare som medstudenter.

Utbildningen är uppdelad i ett tvåårigt basblock och ett fördjupningsår där det finns möjlighet till utlandsstudier och praktik. Sista terminen på utbildningen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands. Majoriteten av våra studenter väljer att göra sin praktik i en svensk kommun eller vid en statlig myndighet, där en stor andel av dessa studenter får fortsatt anställning.

Under utbildningen får du bland annat genomföra fältarbeten och utvärderingar, och tränas i att arbeta såväl i grupp som enskilt med olika uppgifter och övningar. Du kommer också att lära dig de viktigaste lagarna och reglerna som styr den offentliga sektorn. Efter examen har du gedigna insikter i hur den offentliga sektorn fungerar och samverkar med sin omgivning.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.