Med utgångspunkt i
praktiknära forskning

Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås, Distans

Distansutbildningen ger dig möjlighet att bo kvar på din hemort och samtidigt fördjupa dina kunskaper inom pedagogiskt arbete. Du genomför dina studier via högskolans digitala lärplattform kombinerat med två till fyra campusträffar per termin på plats i Borås. Campusträffarna innehåller olika undervisnings- och läraktiviteter som inte kan genomföras ändamålsenligt på distans—som t.ex. workshops, nätverksträffar, studiebesök, praktiska övningar, seminarier och examinationer—och ger dig möjlighet att fördjupa ditt lärande genom möten och interaktion med såväl studenter som forskare och lärare.

Masterprogrammet i pedagogiskt arbete tar sin utgångspunkt i praktiknära forskning, där kunskaps- och praktikutvecklingen sker för och tillsammans med dem som är praktiskt verksamma inom såväl skolväsendet som inom andra typer av verksamheter där olika former av pedagogiskt arbete förekommer. Under utbildningens gång får du möjlighet att fördjupa dig i aktuell forskning som rör pedagogiskt arbete, och du får också kunskap om och pröva vetenskapliga metoder för att studera och utveckla pedagogiska praktiker. Det övergripande målet är att den studerande efter genomgången utbildning självständigt och kritiskt ska kunna medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten av relevans för samhället i allmänhet och för utbildning i synnerhet.

Programmets kurser berör följande områden:

  • En introduktion till pedagogiskt arbete
  • Social rättvisa och hållbarhet i utbildning
  • Läroplansteori och dess tillämpningar
  • Organisering och ledning i pedagogiskt arbete
  • Akademiskt skrivande i pedagogiskt arbete
  • Vetenskapsteori och metodik för praktiknära forskningsarbete
  • Magister- och masteruppsats

Masterprogrammet i pedagogiskt arbete leder fram till masterexamen med möjlighet till magisterexamen halvvägs in i utbildningen. Utbildningen passar dig som är verksam i olika former av pedagogiskt arbete, men också dig som intresserad av att arbeta i någon form av utvecklande roll, som till exempel utvecklingsledare, processledare, förstelärare eller skolledare.

På distans med campusträffar

Utbildningen sker främst på distans med två till fyra campusträffar per termin vid Högskolan i Borås. Detta innebär att mycket av undervisningen sker via exempelvis inspelade föreläsningar, seminarier, handledning och annan form av kommunikation via en lärplattform online. Som student behöver du därför ha tillgång till den tekniska utrustning som krävs för att följa utbildningen, som t.ex. en väl fungerande dator och bredbandsuppkoppling samt kringutrustning som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Utbildningen bedrivs på blandade tider. Den distansbaserade delen av utbildningen sker främst på kvällstid via högskolans digitala lärplattform och konferensverktyg. Campusträffarna sker främst på dagtid och kan komma att äga rum på skollov, som exempelvis höst-, sport- eller påsklov.

Under den första terminen är följande campusförlagda kurstillfällen inplanerade:

  • Tisdagen den 3 september, kl. 10:00-17:00
  • Tisdagen den 14 januari, kl. 10:00-17:00.

Studenter som vill avlägga magisterexamen erbjuds en sådan etappavgång halvvägs in i utbildningen via en anpassad studiegång som innebär förändringar av studietakten i magisteruppsatskursen. Magisteruppsatskursen läses då på kvartsfart.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Utbildningen passar dig som är verksam i olika former av pedagogiskt arbete, men också dig som intresserad av att arbeta i någon form av ledande och utvecklande roll, som till exempel utvecklingsledare, processledare, förstelärare eller skolledare.