Huvudmeny
Illustration

Systematiskt kvalitetsarbete

Högskolans arbete med kvalitetssäkring handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för studenternas lärande, för forskning och för samverkan med det omgivande samhället. Allt kvalitetsarbete ska vara integrerat i verksamheten, transparent, enhetligt och leda till att uppmärksammade brister skyndsamt avhjälps.

Det systematiska kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås bedrivs huvudsakligen inom och mellan olika medarbetargrupper på högskolan, exempelvis lärargrupper, forskargrupper, sektioner och avdelningar samt där högskolans organisations- och beslutsordningar klargör ansvarsfördelningen. 

En systematisk uppföljning och utveckling av verksamheterna görs genom arbetet med verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och handlingsplaner. Kvalitetssamordnare vid högskolans tre akademier och enheten för verksamhetsstöd samordnar och stödjer kvalitetsarbetet. Nedanstående beskrivning tar sin utgångspunkt i högskolans kvalitetsarbete med utbildning.

Ovanstående bild visualiserar det systematiska kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås.  Fundamentet utgörs av högskolans värdegrund, dess kvalitetspolicy och den kvalitetskultur som genomsyrar verksamheten i alla dess delar. På fundamentet vilar verksamhetens två pelare bestående av akademierna och verksamhetsstöd respektive nämnderna och de kollegiala organen.  Utgående från högskolans organisation och ansvarsfördelning utgör de högskolans utförande respektive granskande instanser. Pelarna bär sin tur upp taket av högskolans visioner, mål och strategier. Husets hjärta av kompetens, det kontinuerliga förbättringsarbetet och ett processorienterade arbetssätt är den puls som driver kvalitetsarbetet framåt.

Kvalitetshuset ska ses som en helhet som skapar de bästa förutsättningarna för studenternas lärande, för forskning och för samverkan med det omgivande samhället.

Fyra ledord

Kvalitetsarbetet genomförs utifrån fyra ledord:

Integrerat – Kvalitet i verksamheten erhålls genom anställdas och studenters dagliga arbetsuppgifter och interaktioner. Anställda och studenter ska vara delaktiga och engagerade i att utveckla verksamhetens kvalitet.

Transparent – Högskolans interna information ska ge goda förutsättningar för att anställda och studenter ska ta del av de mål, prioriteringar och förutsättningar som gäller för det egna arbetet och de rutiner som ska leda fram till målen. Information om resultaten av genomförda kvalitetsgranskningar ska vara lättillgänglig för anställda, studenter och omvärlden.

Enhetligt – Kvalitetssäkrande rutiner ska utformas lika för utbildning och forskning vid högskolan såvida det inte finns synnerliga skäl till olikheter. Enhetligheten skapar tydlighet, rättssäkerhet och effektivitet.

Skarpt – Högskolan genomför regelbundna oberoende granskningar av hur kvalitet säkerställs i verksamheten och åtgärdar skyndsamt eventuella brister.

­­Styrdokument

Kvalitetsansvaret regleras från ”Styrelsens Organisations- och Beslutsordning” och ”Rektors Organisations- och Beslutsordning” samt högskolans ”Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för utbildning vid Högskolan i Borås”.

Verksamhetscykeln

Verksamheten kvalitetssäkras utifrån cykeln verksamhetsberättelser – verksamhetsplaner - verksamhetsdialoger - genomförande.

Den högskoleövergripande verksamhetsplanen bygger på högskolans visioner och mål. Utgående från sina visioner och mål beslutar styrelsen om en treårig plan med utpekade fokusområden, vilka akademierna och verksamhetsstöd använder sig av då de tar fram sina motsvarande verksamhetsplaner. Samtliga verksamhetsplaner används senare till att följa upp verksamheten. Under arbetscykelns gång genomförs regelbundna verksamhetsdialoger mellan ledningen och de olika akademierna/enheterna. I samband med dessa lyfts regelbundet frågor med fokus på kvalitet.

Kvalitetsarbete för utbildning

Under 2018 genomförs en intensiv översyn av kvalitetsarbetet för utbildning. Nedanstående bild illustrerar organisationens struktur vad gäller kvalitetsarbetet för utbildning.

Organisationsschema - kvalitetsarbete för utbildning

Ansvar

Rektor är ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet på uppdrag av högskolans styrelse. Under rektor samordnas kvalitetsarbetet mellan nämnder, Verksamhetsstöd och akademierna av de centrala samordnarna. Kvalitetsansvaret fördelas vidare ner i organisationen till akademierna och verksamhetsstödet. Samordningen på denna nivå sker genom de lokala kvalitetssamordnarna.

Information om kvalitetsarbetet för utbildning finns tillgänglig på högskolans webbsidor för anställda (öppna webbsidor). Dessa webbsidor uppdateras löpande.