Kvalitetsarbete för utbildning

Centrala utgångspunkter för högskolans kvalitetssystem för utbildning är högskolelagen, högskoleförordningen samt de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring av utbildning, European Standards and Guidelines (ESG).

Kvalitetssystem för utbildning och dess koppling till ESG samt en beskrivning av högskolans kvalitetsarbete med utbildning når du via följande länkar:

Kvalitetsarbete för utbildning vid Högskolan i Borås

Kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås

Nedanstående bild illustrerar organisationens struktur vad gäller kvalitetsarbete för utbildning.

Organisationsschema
 

Högskolan i Borås är organiserad enligt följande struktur:

Styrelsen - Högskolan styrelse har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. För högskolans ledning under styrelsen ansvarar rektor.

Nämnder - Högskolans nämnder (Forsknings- och utbildningsnämnden samt nämnden för konstnärlig forskning och utbildning) är organisatoriskt placerade direkt under styrelsen. Nämnderna har ett ansvar i att verka för hög kvalitet i utbildning.

Rektor - Under rektor finns dels stabsfunktioner, dels en linjeorganisation bestående av fyra akademier samt enheten Verksamhetsstöd. Akademierna och verksamhetsstödet är i sin tur organiserade i ett antal underliggande institutioner respektive enheter. Varje akademi har ett ansvar för det kvalitetsarbete som bedrivs inom dess utbildningsverksamhet. Enheten verksamhetsstöd understödjer kvalitetsarbetet för utbildning. Rektor har det övergripande kvalitetsansvaret på högskolan.

Kvalitetssamordning - Vid enheten Verksamhetsstöd finns det fyra centrala samordnare som binder ihop kvalitetsarbetet för utbildning mellan de fyra akademierna, nämnderna och enheten Verksamhetsstöd.