Huvudmeny

Tentamen

Tentamen är av stor betydelse för dig som student och måste omges med bestämda regler för att garantera rättssäkerheten för dig och därmed en rättvis bedömning.

Som student är det viktigt att känna till de regler som gäller för examination vid Högskolan i Borås samt de rättigheter du har som student. Det finns övergripande regler för examinationer, som inte enbart gäller salstentamen utan också muntlig examination, hemtentamen, laborativa inslag etc. Nedan följer specifika regler för tentamen.

Tentamensregler

  • Du måste anmäla dig till tentamen senast 7 dagar före tentamenstillfället!
  • Du måste vara på plats i tentamenssalen senast 15 minuter före tentamen börjar!

De regler som gäller för skriftlig salstentamen på Högskolan i Borås hittar du i foldern Tentamen (pdf)

Uppstår tekniska problem när du försöker anmäla dig till tentamen?

Skicka e-post till studentexpeditionen@hb.se eller besök Studentexpeditionen , i god tid före det att anmälningstiden går ut, det vill säga senast 7 dagar före tentamensdag.

Tentamen på annan ort

I länken nedanför hittar du de arbetsrutiner Studentcentrum följer när en student blivit beviljad att tentera på annan ort. För mer information om vilka kriterier som ska uppfyllas för att få tentera på annan ort kan du gå in på länken rutindokument i stycket nedanför. Arbetsrutiner för tentamen på annan ort (pdf)

Examination på annan ort/annat land

Huvudregeln är att salstentamen sker i Borås eller annan plats som examinator anvisar. En student kan dock, om det anses föreligga särskilda skäl, få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Du kan läsa om rutinerna för detta i dokumentet Examination på annan ort (pdf). Gäller from 1 juli 2009.

För dig som har behov av särskilt stöd vid tentamen

  • Ansök om särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning hos kontaktpersonen nedan.
  • Kontakta Studentexpeditionen senast 7 dagar före varje tentamen angående stödåtgärder.
  • Anmäl dig via Ladok senast 7 dagar innan inför varje tentamen. 

Kontaktpersoner vid behov av särskilt stöd vid tentamen

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning  Anita Lindahl 
Dyslexipedagog  Susanna Hagelberg