Huvudmeny
Louvren i kvällsljus

Erasmus+ praktik

Som student vid Högskolan i Borås har du möjlighet att genomföra 2 till 12 månaders praktik inom ramen för Erasmusprogrammet, i ett annat land i Europa (ej Sverige) som deltar i Erasmus+. Praktiken ska vara relevant för din utbildning och ge dig kunskaper som du kan använda i ditt framtida yrkesliv.

Finansiering

Stipendiesumman uppgår till maximalt 615 € per månad beroende på vilket land du praktiserar i och hur många dagar du är borta. 70% av stipendiet utbetalas i anslutning till praktikstart. Resterande 30% betalas ut när praktiken har avslutats och du har lämnat in rapport och intyg. Om din praktik ingår som en del av din utbildning och är poänggivande kan du få studiemedel för praktiken. 

Du kan maximalt delta i totalt 12 månaders Erasmusutbyte (studier och/eller praktik) per utbildningsnivå. Det vill säga 12 månader för kandidatnivå, 12 månader för masternivå och 12 månader för doktorandnivå.

Länder

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz kan tillsvidare inte delta i mobilitetsprojekt.

OBS: Brexit kan påverka möjligheterna till stipendiefinansiering och utbytesstudier i Storbritannien inom Erasmus+, men om och hur är ännu oklart. Läs mer om Brexit på UHR:s webbsida.

Ansökan

Ansökan om Erasmus+ praktikstipendium skickas till exchange@hb.se efter att din akademinära internationella koordinator har skrivit under ansökan. Ansök först när du har en praktikplats. Fyll i ansökningshandlingen på din dator, skriv ut och signera. 

Ansökningsdatum

 • 15 april - praktikstart mitten av maj-augusti
 • 1 juni - praktikstart 26 augusti-december
 • 15 november - praktikstart januari-april

Krav

 • Du ska vara programstudent vid Högskolan i Borås (du ämnar ta ut en examen)
 • Du ordnar själv din praktikplats
 • Du ska praktisera på heltid
 • Du ska bo i praktiklandet under hela praktikperioden
 • Praktiklandet ska vara ett land som deltar i Erasmus+ (ej Sverige)
 • Praktiken ska pågå under minst 2 månader och max 12 månader
 • Perioden för praktiken ska vara sammanhängande och förläggas vid en och samma praktikplats
 • Om du tidigare har gjort Erasmuspraktik- eller studier under samma utbildningsnivå får i inte den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • Du ska, om praktiken inte görs i samband med en kurs som ingår i ditt utbildningsprogram, ha tagit minst 30 hp från din utbildning vid Högskolan i Borås, innan du kan beviljas ett stipendium för Erasmus+ praktik
 • Du ska ej ansöka om examen innan praktiken är avslutad
 • Praktiken ska vara avslutad senast 12 månader efter avslutat utbildningsprogram
 • Du kan ej göra praktik under pågående studieuppehll

Urvalskriterier

 • Studenter som inte har beviljas ett Erasmusstipendium tidigare prioriteras
 • Student som gör praktik i sitt hemland (ej Sverige) ges lägre prioritet
 • Ansökans kvalitet och relevans, kopplat till din utbildning och ditt framtida yrkesliv
 • Spridning mellan utbildningsområden och länder

Ansökningsblankett

OBS! Om dokumentet inte fungerar korrekt i din webbläsare - spara ned det istället.

I mån av medel och resurser kan sena ansökningar tas emot. Kontakta Jessica Gustafsson (Erasmushandläggare) för mer information. Vi kan inte ta emot sena ansökningar v.27-32 pga. semesterperiod. 

Rapportering

Som Erasmuspraktikant är du skyldig att lämna in en rapport om din utlandspraktik. Denna kommer automatiskt att skickas till den e-postadress du angav i ansökan och ska fyllas i inom en vecka efter att du har mottagit den. Dessutom ska du få med dig ett intyg i från företaget/organisationen där du har genomfört din praktik.

Språkstipendium

För att uppmuntra studenter att förbättra sina språkkunskaper erbjuder Högskolan i Borås utresande studenter inom Erasmus+ ett språkstipendium på 1500 SEK läsåret 2018/19. Språkstipendium beviljas utresande Erasmus+ studenter som har ett annat språk än engelska eller sitt modersmål som arbetsspråk på sin praktik eller som genomför språkkurs i värdlandet på ett annat språk än engelska eller sitt modersmål. Vi har 20 stipendier att dela ut och här gäller först till kvarn. Ansökan ska skickas in innan praktikstart. I mån av medel kan vi ta emot sena ansökningar. Ansökan om språkstipendium  skickas till exchange@hb.se.