Strategisk utbildningsplanering

Strategisk utbildningsplanering på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

I akademins ledningsgrupp sker en strategisk två-årsplanering parallellt med en operativ kursutvecklingsprocess. Planering av kursutbudet två år fram i tiden sker parallellt med avstämning av kursutbudet kommande år. Kurser med start på hösten behandlas på hösten och vårterminskurser på våren.

Ordinarie beslutsprocess av utbildningsutbud på A3

  • I samråd med institutionens ledningsgrupp tar prefekten fram ett förslag på institutionens kursutbud av fristående kurser. Förslaget ska ligga i linje med akademins ledningsgrupps strategiska planering, som även överensstämmer med högskolans verksamhetsplan.

  • Prefekten lägger fram Institutionens förslag på kursutbud till akademichef och akademins controller. Förslaget diskuteras på workshop i akademins ledningsgrupp. Akademichef fastställer därefter förslag på utbildningsutbud.

  • Lokal facklig samverkansgrupp tar del av förslaget och dialog förs med prefekt och akademichef.

  • Akademins controller skickar det föreslagna utbildningsutbudet till institutionens utbildningsadministratör som matar in kursuppgifter i ”Kursinfo”. Inför rektorns beslutsmöte gör Antagningen en utsökning av hela utbildningsutbudet i Kursinfo och föredrar ärendet för rektor som fattar beslut på rektorns beslutsmöte som äger rum en gång per termin, i maj och i oktober.

Tilläggsbeslut

Rektor tar beslut om kursutbud på ordinarie beslutsmöte i maj/oktober, men tilläggsbeslut för nya fristående kurser kan göras veckovis. Dock senast augusti respektive februari inför att webbregistreringarna öppnar för respektive termin.

Strategisk planering av kursutbud på Institutionen för pedagogiskt arbete

Institutionens strategiska utbildningsplanering följer akademiens rutiner. Högskolans verksamhetsplan och akademins ledningsgrupps strategiska planering av kursutbud förankras hos medarbetare på ett institutionsmöte. Lärare involveras efter det i processen av strategisk planering av fristående kurser och uppmuntras därefter att ta fram förslag på nya kursidéer.

Operativt arbete med framtagning av nya fristående kurser på Institutionen för pedagogiskt arbete

Institutionens operativa utbildningsplanering styrs av akademins rutiner och datum. Framtagande av ny kurs bör starta drygt ett år före planerad kursstart för att akademins process för utbildningsutbudet ska kunna följas.

I slutet av januari läggs en årstidplan ut och akademierna informeras på mejl till akademibrevlådorna samt direktmejl till controllers och studierektorer.

Läs mer

Årstidplan

Ta del av hela processen för framtagning av nya fristående kurser på institutionen

Ta del av tidplan för framtagning av ny fristående kurs