Kursplan

En viktig del av institutionernas kvalitetsarbete är att det finns fastställda utbildningsplaner och kursplaner inklusive litteraturlistor för alla kurser. Kursansvarig ansvarar för att kursplan är uppdaterad och fastställd av utbildningsutskottet innan kursstart.

Rutin och vägledning

Att skriva och uppdatera en kursplan

  • Prefekterna har delegerat till studierektorer att utse ansvarig för beredning av ärenden till utbildningsutskottet. 
  • Kursansvarig är i normalfallet ansvarig och handläggare för beredning av kursplaner, såväl fristående kurser som kursplaner för programkurser.
  • Beredningen av kursplaner sker inom kurslagen. Lärarutbildningarna har ingen beredningsgrupp. Därför utgår del II i bilaga Beredningsunderlag kursplan A3.
  • Kursansvarig ska förankra föreslagna förändringar med programansvarig.
  • Föredragande av ärendet i utbildningsutskottet är i första hand kursansvarig. Om kursansvarig har förhinder ska kurslaget utse någon i kurslaget som är föredragande i utbildningsutskottet.
  • Kursansvarig skickar kursplaneunderlag med gulmarkerade förändringar och beredningsunderlag till utbildningsutskottet, uuped@hb.se

Vid frågor rörande äldre kursplaner eller vid svårigheter att hitta kursplanen på webbplatsen, vänligen vänd dig till berörd utbildningsadministratör.

Litteraturlistor

Utforma referenserna enligt Harvardsystemet.

Utskottet för utbildningar inom pedagogiskt arbete

Till Utbildningsutskottets webbsida

OBS! 1 september 2021 ändrades högskolans benämning ”sektion” till ”institution” och samtidigt förändrades ett antal chefsroller.I dokument skrivna före 1 september 2021 kan de tidigare begreppen finnas kvar, dokument uppdateras löpande.