Utbud

Process för utbildningsplanering vid akademin

Akademins ledning inleder diskussioner om akademins utbildningsutbud för det kommande året i slutet av januari. Diskussionerna tar sin utgångspunkt i innevarande års utbildningsutbud och flera möten bokas in under våren och början av hösten för att diskutera vilka utbildningsprogram och fristående kurser som ska starta under det kommande året. Akademins ledning består av akademichef, prefekter, studierektorer och akademicontroller. Vid dessa möten deltar också studievägledare och kommunikatör.

Förutom innevarande års utbildningsutbud beaktas och diskuteras ansöknings- och antagningsstatistik, akademins måluppfyllelse i förhållande till styrelsens utbildningsuppdrag, samhällets behov av utbildningsprogram och fristående kurser, akademins möjligheter att kompetensmässigt möta de behov som finns och ekonomiska förutsättningar.      

Akademins process för utbildningsutbud följer högskolans process och den årstidplan som tas fram inför varje nytt år. Detta innebär att akademins utbildningsutbud för våren det kommande året fastställs av rektor i maj och att akademins utbildningsutbud för hösten det kommande året fastställs av rektor i oktober.  

Aktivitet

Tidpunkt

Ansvarig

Uppstart av arbetet, inledande diskussion och plan för det fortsatta arbetet vid chefsmöte (utbildningsutbudet behandlas vid flera möten under våren och in på hösten).

Januari

Akademichef, med stöd av controller

Förslag diskuteras i Akademichefens ledningsråd.

Mars/april

Akademichef, med stöd av controller

Akademin fastställer förslag till utbildnings-utbud för kommande vår.

April

Akademichef, med stöd av controller

Förslaget lämnas över till avdelningen för utbildningsstöd för inläggning i KursInfo, samt handläggning inför rektorsbeslut.

April

Akademicontroller

Akademin fastställer förslag till utbildnings-utbud för kommande höst.

September

Akademichef, med stöd av controller

Förslaget lämnas över till avdelningen för utbildningsstöd för inläggning i KursInfo, samt handläggning inför rektorsbeslut.

September

Akademicontroller

Länkar - Utbud

Tidplan för högskolans arbete med utbildningsutbud

På akademins sida Organisation finns akademins organisations- och beslutsordning

Akademins sida med Verksamhetsplan och handlingsplaner