Utveckling

Akademins utbildningar behöver ständigt utvecklas för att vara aktuella för de verksamheter där våra studenter får arbete och nya utbildningar behöver skapas för att möta omvärldens behov. Vi har ett stort antal utbildningsprogram och kurser på distans.

Utveckling av en ny utbildning

Idéer till nya utbildningar får vi från den egna organisationen - alla medarbetare är välkomna att komma med idéer - samt genom omvärldsbevakning: via branschorganisationer, från kontakter med verksamheterna via programråd och från olika samverkanspartners, t.ex. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Regional samverkan (RGS) och kommunal samverkan (KOS). Dessa idéer till nya utbildningar diskuteras i akademins ledningsråd, varefter akademichef kan fatta beslut om att initiera arbetet att ta fram förslag på ny utbildning. I samband med detta beslut utses en handläggare som får i uppdrag att leda arbetet.

Utveckling av en ny utbildning sker i enlighet med högskolans övergripande kvalitetsarbete för utbildning.

Läs om utveckling av ny utbildning

Kvalitetssäkringsprocess av ny utbildning

Du hittar en beskrivning av processen för kvalitetssäkring av utbildning i Kvalitetshandbok för utbildning. Under aktiviteten 1a) Säkring av nationella examensmål finns en beskrivning av processen för att säkerställa att nationella examensmål uppfylls. Här hittar du även relaterade styrdokument och mallar.

Kvalitetshandbok för utbildning

Utveckling av nya fristående kurser

Akademin ger många fristående kurser. Dessa erbjuds som en fortbildning för yrkesverksamma och är en del av akademins strävan att bidra till det livslånga lärandet. Idéer till fristående kurser uppstår på samma sätt som för nya program. Akademin ger också kurser i form av uppdragsutbildningar som beställs av olika verksamheter och arbetsplatser. Dessa uppdrag leder ibland vidare till att nya reguljära fristående kurser inrättas.

Förslag till nya fristående kurser ingår i akademins process för utbudsplanering och inkluderas i beslut om utbildningsutbud. Efter beslut om att ta fram en kurs utses ämneskunnig medarbetare som får i uppdrag att utforma kursplan enligt ordinarie process för kursplanearbete (se nedan). Kvaliteten säkras genom att kursplanen granskas i beredningsgrupp eller motsvarande och i utbildningsutskott.

Läs om process för utbudsplanering

Vidareutveckling av befintliga utbildningar

Befintliga utbildningar utvecklas genom högskolans systematiska kvalitetsarbete och genom samma kontakter som bidrar till idéer med nya utbildningar: programråd, bransch­organisationer, samverkanspartners m.m. Programråden som inrättats på akademin täcker in samtliga programutbildningar och flera av de fristående kurser som akademin erbjuder. Inspiration till vidareutveckling av befintliga kurser kommer också från internationella samarbeten samt lärares erfarenheter från konferenser, kurser och utbyten samt genom olika forskningssamarbeten.

För samtliga kurser och program vid akademin genomförs utvärderingar i enlighet med högskolans och akademins styrdokument (se länkar nedan). Studenternas synpunkter är ett viktigt underlag till kurs- och programutvärdering och ska alltid inhämtas. Tillsammans med övriga underlag ligger studenternas synpunkter till grund för analys av kursens/programmets mål, innehåll och genomförande, och utgör underlag för utveckling av både enskilda kurser och utbildningsprogram. Detta kvalitetsarbete drivs huvudsakligen av kurs- och programansvariga.

Arbete med utbildnings- och kursplaner

Alla förändringar i kurs- och utbildningsplaner fattas av högskolans nämnder och i förkommande fall dess utskott.

Inrättande av nya utbildningsprogram och nya huvudområden granskas och beslutas av FoU-nämnden, i enlighet med Handläggningsordning för inrättande av huvudområden och nya utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Borås (Dnr 422-16).

Revidering av befintliga utbildningsprogram kan antingen beslutas av FoU-nämnd eller utbildningsutskott, beroende på vilken omfattning revisionen har.

  • Mindre revideringar av utbildningsprogram innebär att ärendet beslutas i utbildningsutskotten
  • Större revideringar utbildningsprogram beslutas i FoU-nämnd. Större revideringar av utbildningsprogram, inklusive byte av huvudområde, som gör att utbildningen betraktas som nytt utbildningsprogram innebär också att ärendet hanteras enligt handläggningsordningen för nya utbildningsprogram och nya huvudområden.

Akademin är skyldig att säkerställa god beredning av ärenden till utbildningsutskotten. Större innehållsmässiga förändringar som exempelvis påverkar utbildningsplanens målmatris ska förankras med programansvarig och kompetensbehov för bemanning ska förankras med ansvarig chef.

Kursplaner som rör utbildningsområdet vård utarbetas/revideras i kurslag, granskas i en beredningsgrupp och beslutas i Utbildningsutskottet för utbildningar inom vård och polisiärt arbete.

Kursplaner som rör utbildningsområdena arbetsliv och välfärd utarbetas/revideras och bereds i kurslag och kollegiala grupperingar samt av proprefekt/prefekt med bemanningsansvar och beslutas i Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv eller i Utskottet för utbildningar inom vård och polisarbete.

Examinator säkerställer att examinationsuppgifter och bedömningskriterier för kursens examinerande moment är utformade i relation till kursens mål.

Länkar - Utveckling

Kvalitetsarbete för utbildning – utveckling av nya och befintliga utbildningar

Handläggningsordning för inrättande av huvudområden och nya utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Borås (Dnr. 422-16) (pdf)

Mer information om kurs- och utbildningsplaner, vägledning, regler och mallar 

Mer information om utbildningsutskotten och deras arbete

Mer information om utvärdering av kurser och utbildningsprogram

På akademins sida Utbildningsrelaterat finns bland annat följande dokument:

  • Rutin för kursplanearbete vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd för utbildningar inom vård
  • Rutin för kursutvärdering vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Rutin för programutvärdering vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Uppdragsbeskrivning kursansvar för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Uppdragsbeskrivning programansvar för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Uppdragsbeskrivning för examinatorer vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd