Utbildningsutskott

Den bärande idén bakom ansvarsfördelningen vid högskolan bygger på att kollegial granskning av ämnes- och arbetsgruppers kvalitetsarbete sker efter det att de som är ansvariga för utbildningen är färdiga med sitt förarbete och kan presentera ett underlag för granskning/beslut. Denna ansvarsfördelning är en central del av högskolans systematiska kvalitetsarbete.

Vid Högskolan i Borås har kollegiet ett ansvar i dubbel bemärkelse. Först genom kravet på att ett kvalitativt förarbete görs inom kollegiet vilket sedan följs av granskning av andra inom kollegiet när bedömning av och beslut om utbildningens kvalitet ska fattas. Detta sker i normalfallet vid fastställande av kurs- och utbildningsplaner.

Nämnderna som idag ansvarar för utformningen av kurs- och utbildningsplaner har i vägledande och styrande dokument påtalat vikten av att alla involverade i utbildningen bidrar till en hög grad av stringens kring utformningen av kurs- och utbildningsplaner vid högskolan. Detta underlättar i sin tur för lärare, administrativ personal samt för studenterna. Vidare bidrar detta till en kvalitativ och administrativt effektiv kursplanekultur vid Högskolan i Borås.

Det bör förtydligas att det inte är utskottens ansvar som beslutsfattare att beskriva eller besluta om arbete eller beredningsprocess avseende kollegiets förarbete (beredning av beslut).

Formalia

Med stöd av 5 kap. 11 § styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) fattade Forsknings- och utbildningsnämnden den 26 februari 2014 beslut att inrätta ett antal utskott. Utskottens ansvar och befogenheter är redovisade i Forsknings- och utbildningsnämndens organisations- och beslutsordning för utbildningsutskott vid Högskolan i Borås. Mandatperioden sträcker sig i dagsläget från den 1 januari 2022 till den 30 juni 2024.

Utskotten har genom sin delegation från Forsknings- och utbildningsnämnden att bevaka högskolelagens (HL) och högskoleförordningens (HF) krav på utbildningen. Mer specifikt HL 1 kap § 8 och § 9 vilka beskriver generiska mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt de mål för respektive examen som stipuleras i HF bilaga 2, examensordningen. Utskottets beslut ska grundas på, och fattas utifrån beredning och underlag som med stor tydlighet belyser vad som ska beslutas.

Styrdokument för kurs- och utbildningsplaner samt riktlinjer och beslut som stödjer utformning av dessa finns samlade under Anställd - Stöd och service - Utbildningsstöd Utbildningsplanering- Kurs- och utbildningsplaner

Högskolans akademier har alla beredningsrutiner utformade vilka beskriver vem som är ansvarig för vad i förarbete och hur arbetet ska gå till.

Ansvarsfördelning mellan utbildningsutskott

Ansvarsfördelningen mellan utskotten tar sin utgångspunkt utifrån ett akademiöverskridande perspektiv där den examen som utbildningen leder till blir direkt styrande för vilket utskott som är beslutsfattare. Ansvarsfördelningen av högskolans utbildningar redovisas i Ansvarsfördelning mellan utbildningsutskott vid Högskolan i Borås. Fristående kurser läggs fram för relevant utskott.

Utskotten är sammansatta av minst fyra ledamöter tillsammans med två suppleanter som alla har vetenskaplig kompetens (Högskoleförordningen 2 kap. 6 §) samt två studentrepresentanter. Inom varje utskott finns en ordförande, en vice ordförande.

Stöd för utskottens arbete
Varje utskott har en sekreterare utsedd inom verksamhetsstödet. Sekreterarens roll och ansvar är att stödja utskottet i dess arbete samt att främja god ordning, transparens och tydlighet i både underlag som protokoll.

Länkar