Uppföljning och analys

Omvärldsbevakning

Ansvaret för vidareutveckling av högskolans utbildningar ligger på ämnesmiljöerna, där enskilda lärare, kursansvariga, programansvariga, studierektorer, prefekter, forskningsledare och examinatorer verkar. Utvecklings- och förändringsinitiativ tas utifrån kollegiala samtal, utvärderingsresultat, forskningsresultat, högskolepedagogiska erfarenheter samt inte minst dialoger med studenter och det omgivande samhället. Verksamhetsstödet utgör genom sin kompetens avseende den förvaltningsrättsliga hanteringen, viss omvärldsbevakning och sektorskunskap ett viktigt stöd i detta arbete.

Omvärldsbevakning utgör en central del då det gäller uppföljning och vidareutveckling av program och kurser. Denna görs delvis vid de olika institutionerna, i utbildningarnas programråd samt i akademiernas ledningsgrupper. Dessutom bevakar kurs- och programansvariga sina respektive områden och i olika programgrupper lyfts kontinuerligt behovet av förnyelse i akademins kurser och utbildningar.

Student- och alumnundersökningar

Högskolan genomför högskoleövergripande student- och alumnundersökningar. Studentbarometern genomförs varje år, sedan 2010 och en alumnundersökning varje år, sedan 2011. Resultatet av student- och alumnundersökningar går att använda i det kontinuerliga arbetet med att förbättra utbildningarnas kvalitet. Alumnundersökningar redovisar de utexaminerade studenternas arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Resultaten kan jämföras över tid och möjlighet ges till kvalitativa förbättringsåtgärder. Du kan nå genomförda studentbarometrar och alumnundersökningar i länklistan längst ned på denna sida.

Löpande kursutvärderingar och årliga programutvärderingar

En av grundbultarna i kvalitetsarbetet avseende högskolans utbildningar och kurser ligger i det löpande arbetet med program- och kursutvärderingar där studenternas värdering av programmet eller kursen utgör en del av underlaget. Kursutvärderingar och programutvärderingar ingår tillsammans med utbildningsutvärderingar i det kontinuerliga utvecklingsarbetet. Kursutvärderingar är ett instrument för kontinuerlig kursutveckling och utgör även ett underlag för årliga programutvärderingar. Programutvärderingar är en viktig källa för programutveckling samt utgör i sin tur underlag till lokala och nationella utbildningsutvärderingar. På undersidan "Resultat från genomförda utvärderingar" (gå ut i menyn på vänstersidan) återfinns programrapporter från genomförda programutvärderingar.  

Lokala utbildningsutvärderingar                                

Högskolan genomför lokala utbildningsutvärderingar med hjälp av externa sakkunniga och audits som utvärderingsverktyg. Auditformen är vald för att skapa en god transparens, en konstruktiv dialog, en levande lärprocess och en kunskapsöverföring både inom högskolan och med de externa parter som deltar.

Till hjälp för högskolans akademier har en handläggningsordning tagits fram. Denna ska så långt det är möjligt underlätta utvärderingsprocessen för alla berörda aktörer, utan att det övriga kvalitetsarbetet påverkas negativt. Ordningen ska också vara ett stöd för den tids- och kompetensmässiga planeringen av utvecklingsarbetet vid berörd akademi. Processen är uppdelad i tre olika faser om vardera 6 månader, svarande mot förstudie, audit (granskning) och förbättringsarbete. Ansvarig för processen är akademichef. Granskande och beslutande instans utgörs av nämnd och i förekommande fall rektor. 

Utbildningar som högskolan bedömer inte håller tillräckligt hög kvalitet och som dessutom saknar en godkänd handlingsplan vilken bedöms kunna åtgärda funna brister kommer att ställas in av rektor. Utbildningen utgör därefter ingen del av utbildningsutbudet förrän berörd nämnd har tillstyrkt handlingsplanen samt utbildningsplan för utbildningen.

Regler och riktlinjer för utvärdering

Följande regler och riktlinjer är styrande för vilka utbildningar som ska utvärderas lokalt.

Nya utbildningar

 • Nya utbildningar som ännu inte har examensarbeten tillgängliga ska undantas utvärdering. Dock kommer utbildningen att utvärderas separat under det sista året i cykeln om examensarbeten då finns tillgängliga.

Inställda utbildningar

 • Utbildningar som är inställda vid tre eller flera utbildningstillfällen i rad ska utredas i enlighet med riktlinjerna för inställande och avveckling av utbildning, dnr 197-20.
 • Utbildningar som har ställts in ett eller två tillfällen i rad direkt innan det år utvärderingen initieras, ska, för att undantas utvärdering, senast den 30 juni samma år ha avvecklats i enlighet med riktlinjerna för inställande och avveckling av utbildning.
 • Utbildningar som inte har examensarbeten tillgängliga eller där examensarbetena är mer än tre år gamla ska undantas utvärdering. Dock kommer utbildningen att utvärderas separat under det sista året i cykeln om examensarbeten då finns tillgängliga.

Övrig utbildning vid högskolan

Fristående kurser samt uppdragsutbildning ska i möjligaste mån utvärderas när utbildningar inom samma område utvärderas eller samlas upp och utvärderas i särskild ordning i slutet av cykeln (2022/2023).

Utvärderingscykel

Alla utbildningar vid högskolan, som inte ingår i nationella utvärderingar, omfattas av en fastställd tidsplan för åren 2017-2023. Vilka utbildningar som kommer att utvärderas samtidigt utgår i största möjligaste mån från tanken om kompletta miljöer. Nedan följer ett utdrag från den tidplan som gäller vid Högskolan i Borås.

 • Initiering hösten 2017 och genomförande 2018 - Utbildningarna på sektionen för arbetsliv och välfärd vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Antal: 3 st. utbildningar. De utbildningar som granskas 2017-2018 är: Administratörsprogrammet (Kandidatprogram i offentlig förvaltning), Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS-programmet) samt Magisterutbildning med inriktning mot arbetsvetenskap. Undantagna är utbildningar och kurser inom området vård- och omsorgsadministration vilka granskas 2021/2022.
 • Initiering hösten 2018 och genomförande 2019 – Utbildningar vid Akademin för textil, teknik och ekonomi samt Akademin för bibliotek, pedagogik, lärande och IT. Utvärderingarna rörde 6 utbildningar inom  området ekonomi och 5 st. utbildningar inom området IT.
 • Initiering hösten 2019 och genomförande 2020 – Utbildningar inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Utvärderingarna rör den kompletta miljön Textil och mode. Totalt utvärderades 13 st. utbildningar.
 • Initiering 2020 och genomförande 2021 – Utbildningar vid Akademin för bibliotek, pedagogik, lärande och IT. Totalt utvärderades 6 st. utbildningar inom den kompletta miljön Biblioteks- och Informationsvetenskap och en utbildning i Pedagogiskt arbete samt kurser inom Högskolepedagogik.
 • Initiering 2021 och utvärdering 2022 – Utbildningar vid Akademin för textil, teknik och ekonomi och Akademin för arbete och välfärd. Utvärderingarna vid förstnämnda akademi rör den kompletta miljön Resursåtervinning samt de ingenjörsutbildningar (inriktningar) som inte bedöms ligga inom resursåtervinning. Totalt utvärderas 10 st. utbildningar inom dessa två områden. Dessutom tillkommer 2 st. utbildningar inom området Arbetsliv och välfärd vilka inte räknas till sjuksköterskeutbildningarna.
 • Initiering 2022 och utvärdering 2023 – De specialistsjuksköterskeutbildningar som UKÄ väljer att inte utvärdera under 2022 samt barnmorskeutbildningen och forskarutbidningen "Människan i vården". Fristående kurser och kurser som inte kan omfattas av examen samt utbildningar vilka startat efter det att utvärderingscykeln initierats eller inte haft några godkända examensarbeten vid tidpunkten för ordinarie utvärdering (se regler och riktlinjer för granskning).

Fokus för högskolans utbildningsutvärderingar är studenternas måluppfyllelse. Måluppfyllelse avser i detta fall de aspekter som är framskrivna i högskolelagen och målen i högskoleförordningens examensbilaga. Hur utvärderingen går till tillsammans med vilka aspekter och mål som avses samt hur de väljs framgår av högskolans lokala riktlinjer. På undersidan "Resultat från genomförda utvärderingar" (gå ut i menyn på vänstersidan) återfinns handlingsplaner från genomförda lokala utbildningsutvärderingar.  

Nationella utbildningsutvärderingar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har för perioden 2017 – 2022 lanserat en ny modell för granskning av högre utbildning. UKÄ gör fyra typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan. En del av denna modell utgörs av nationella utbildningsutvärderingar. UKÄ fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas egna kvalitetsutvecklingsarbete på utbildningarna.

UKÄ granskar ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ett antal av de utbildningar som valts ut under perioden 2017 – 2022 finns vid högskolan.

 • Samtliga lärarutbildningar kommer att granskas, det vill säga utbildningar som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen och ämneslärarexamen. För ämneslärarutbildningarna kommer ett urval av ämnen att granskas. För högskolans del berörs utbildningar med ämnena svenska och matematik.
 • Högskolans sjuksköterskeutbildning och ett urval inriktningar av specialistsjuksköterskeutbildningar. De specialistsjuksköterskeutbildningar som valts ut är specialissjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård och specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård.

Tyngdpunkten i UKÄs utbildningsutvärderingar ligger på faktiska förhållanden och resultat, det vill säga att utbildningen uppfyller alla krav som finns i lag och förordning. Utbildningen ska också följa principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). På undersidan "Resultat från genomförda utvärderingar" (gå ut i menyn på vänstersidan) återfinns rapporter från av UKÄ genomförda utbildningsutvärderingar.  

Avveckling av utbildning

Ett resultat av en omvärldsanalys eller brister funna i lokala eller nationella utbildningsutvärderingar kan leda till att en utbildning avvecklas. Avveckling följer en vid högskolan beslutad ordning.