Exempel - kursvärdering

Nedan visas en kursvärdering som har använts vid Högskolan i Borås och som följer upplägget med Constructive Alignment (Konstruktiv länkning) på ett tydligt sätt. Kanske tycker även du att dessa frågor är lämpliga att ställa till dina studenter för att du ska kunna utveckla och justera vissa moment för ett bättre uppfyllande av kursens lärandemål?

CeUL (Centrum för Universitetslärarutbildning) vid Stockholms Universitet har tagit fram en film som redogör för och diskuterar kursvärderingens roll i högre utbildning. Titta gärna på denna film via nedanstående länk. Filmens längd är 26 minuter.

Film om kursvärderingens roll i högre utbildning

Exempel: Kursvärdering baserad på konstruktiv länkning

Syftet med denna kursvärdering är att utveckla kursen och dess kvalitet. Kurser vid Högskolan i Borås ska kännetecknas av konstruktiv länkning (constructive alignment) där kursens lärandemål kopplas ihop med dess undervisning och dess examination. Tanken med denna kursvärdering är att få din uppfattning om hur detta fungerat och varit till stöd för ditt lärande. Nedan följer kursens lärandemål: 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna (ersätt med text från kursplan):

1 Kunskap och förståelse

1.1 redogöra för …

1.2 beskriva......

2 Färdighet och förmåga

2.1 använda......

2.2 tillämpa....

2.3 lösa.......

2.4 beräkna......

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 jämföra.....

3.2 föreslå........

Om du klickar på nedanstående länk kommer du till en kursvärdering som bygger på ovanstående lärandemål.

Exempel på kursenkät