Kapitel i böcker med redaktör

En antologi är en bok som består av kapitel skrivna av olika författare och där kapitlen är sammanställda av en redaktör (editor). I regel är det aktuellt att referera till något av kapitlen i stället för till hela boken. Du använder då kapitelförfattarens namn som huvuduppslag, följt av utgivningsår och titel på kapitlet.  Därefter skriver du det lilla ordet I innan du anger redaktör och titel på boken. Efter bokens titel anger du på vilka sidor kapitlet återfinns i boken.  

 
I din text:   
(Nolin 2009) 
  
Referens till källförteckningen - kapitel:
Nolin, J. (2009). Informations- och kunskapspraktiker i förvandling. I Hansson, B. & Lyngfelt, A. (red.) Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj, ss. 257-282.