Skriva och referera

Språkpedagogiskt stöd

Du kan få handledning och stöd för att utveckla dina språkliga färdigheter med inriktning mot akademiskt språk på svenska och engelska.

Referera till källor

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text skall du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt.

Källkritik

Källkritik innebär att du kritiskt ska kunna granska och värdera den information som du tänker använda i dina arbeten.

Upphovsrätt

Upphovsrätt handlar om att den som skapat ett verk, som når upp till en viss verkshöjd, också har rätten att bestämma över hur verket ska användas.

Publicera uppsats

För att tillgängliggöra din färdiga uppsats i digitalt format kan den publiceras i DiVA.