Planera forskningsdata

Fler och fler forskningsfinansiärer kommer att kräva att datahanteringsplaner (DHP) upprättas. Detta dokument används för att beskriva hur forskningsdata hanteras under forskningsprocessen och efter avslutat forskningsprojekt. Syftet är att underlätta bevarande och öppet tillgängliggörande av forskningsdata. En datahanteringsplan är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.

Meningen med en datahanteringsplan är att belysa olika aspekter av datahantering t ex insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering för att möjliggöra återanvändning av forskningsdata i framtida forskning. Hur denna dokumentation ser ut beror på disciplin, typ av data och krav från lärosätet eller externa finansiärer.

Vetenskapsrådet, SUHF och Svensk Nationell Datatjänst har rekommendationer och mallar för hur man skriver en datahanteringsplan.

Vetenskapsrådets rekommendationer för datahanteringsplan.

Svensk Nationell Datatjänst checklista för datahanteringsplan.

Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer rekommendationer för datahanteringsplan (PDF)

Vill du ha stöd och service från DAU kontaktar du hb-dau@hb.se

Viktig läsning för dig som arbetar med forskningsdata