Rapporter

Om rapporten har personliga författare angivna inleder du referensen med deras namn, sedan årtal, rapportens titel i kursiv stil och eventuell information om rapportserie inom parentes. Därefter anges organisationen som givit ut materialet. Finns materialet att hämta på webben tar du också med länk.

I din text:
Smirthwaites och Kjellssons (2019) rapport visar på betydande skillnader…

Referens till källförteckningen:
Smirthwaite, G. & Kjellsson, S. (2019). (O)jämställdhet i hälsa och vård: en sammanfattning. Sveriges kommuner och landsting. https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/ojamstalldhetihalsaochvard.64519.html


I de fall en rapport inte har någon personlig författare får i stället den utgivande organisationen inleda referensen och bli huvuduppslag. Denna information behöver i då inte upprepas efter titeln. 

I din text:
Naturvårdsverket (2022) beskriver olika typer av materialåtervinning…

Referens till källförteckningen:
Naturvårdsverket (2022). Avfall i Sverige 2020: uppkomst och behandling (Rapport 7048). https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7048-9/