Uppslagsverk 

Elektroniska uppslagsverk

När du hänvisar till en text i ett elektroniskt uppslagsverk som saknar namngiven författare eller där det är oklart vem som ansvarar för texten anges uppslagsverkets titel i kursiv stil, följt av årtal för senaste uppdatering av den text du läst. Sedan kommer artikelns titel samt URL för fria webbresurser eller för uppslagsverk som kräver abonnemang, uppgift om var materialet är tillgängligt (namn på databas). Elektroniska uppslagsverk kan uppdateras fortlöpande, ange därför också när du läste artikeln i hakparentes sist i referensen.

Fritt tillgängliga elektroniska uppslagsverk utan tydligt angiven artikelförfattare
I din text: 
På 1177 beskrivs tinnitus som ett ”avtryck i hörselminnet” (1177 Vårdguiden 2015).

Referens till källförteckningen:
1177 Vårdguiden (2015). Tinnitus. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/horsel/tinnitus/ [2021-06-22]

Artikel i betalversioner av elektroniska uppslagsverk utan tydligt angiven författare
I din text: 
Ungefär 15% av Sveriges befolkning lider av tinnitus (Nationalencyklopedin u.å.)

Referens till källförteckningen:
Nationalencyklopedin (u.å.). Tinnitus. Tillgänglig: Nationalencyklopedin. [2018-06-15]


För artiklar med tydligt namngiven författare anger du författarens namn följt av publiceringsår och titel på artikeln. Därefter skriver du ordet I för att markera i vilket verk artikeln är hämtad, följt av eventuell redaktör, uppslagsverkets titel samt och förlag. Ange sidor sist i referensen.

Uppslagsverk i form av elektronisk bok:
I din text:
(Luther 2010)

Referens till källförteckningen:

Luther, M. (2010). Retro styles. I Steele, V. (red.) The Berg companion to fashion. Berg, s. 599-600.

Information om tryckta uppslagsverk finns i Harvardguiden i pdf.