Citat och att hänvisa i andra hand

Citat

Ett citat är en ordagrann återgivning av en källa. Använd citat sparsamt och bara om det är motiverat. Om du utesluter text inom ett citat markerar du detta med […].
Ange i texthänvisningen på vilken sida i originaldokumentet citatet är hämtat. Finns ingen sidnumrering i dokumentet får du på annat sätt förklara vilken del av texten du citerat. Det kan du göra genom att ange exempelvis rubrik och stycke.

Kortare citat skall skrivas direkt i texten inom citationstecken (" "). Texthänvisningen placeras före punkten.

I din text:
Enligt det sociokulturella synsättet betonas språket som ”en grundläggande komponent i vår förmåga att konstituera verkligheten på olika sätt” (Säljö 2014, s. 96).

Referens till källförteckningen:
Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3 uppl., Studentlitteratur. 

Långa citat (kallas även blockcitat) som består av flera meningar ska skrivas i ett eget stycke med indrag i såväl höger- som vänsterkant. Observera att texthänvisningen ska placeras efter punkt vid blockcitat.

There is no easy answer. Until a satisfactory solution is found, most people can agree that there is a need for greater social networking savvy so that young people can learn how to manipulate privacy settings on social media sites. Social media is not going away, nor should it. All of us need to think twice, however, before we post personal content. (Moore 2012, s. 91)

Referens till källförteckningen:
Moore, S. C. (2012). Digital Footprints on the Internet. International Journal of Childbirth Education, 27(3), s. 86-91.

Att hänvisa i andra hand

Du bör undvika att använda dig av andrahandskällor, men ibland kan det vara nödvändigt. Diskutera gärna situationen med din handledare.

När du hänvisar till en källa i andra hand ska båda källorna finnas med i texthänvisningen men inte i källförteckningen. I texthänvisningen ska du ange den ursprungliga källan först och hänvisa till den författare som du faktiskt har läst. I källförteckningen anger du bara den källa som du har läst.

I exemplet nedan har du läst om Durkheims teorier i en lärobok författad av Johansson och Miegel.

I din text: 
Durkheim gör en distinktion mellan samhällen kännetecknade av mekanisk respektive
organisk solidaritet, där den organiska innebär hög grad av arbetsdelning och
specialisering vilket gör oss alla beroende av varandra för att samhället böcker
skall fungera (Durkheim 1893 se Johansson & Miegel 1996, s. 39).

Referens till källförteckningen:
Johansson, T. & Miegel, F. (1996). Kultursociologi. Studentlitteratur.