Citat

Ett citat är en ordagrann återgivning av en källa. Använd citat sparsamt och bara om det är motiverat. Om du utesluter text inom ett citat markerar du detta med […].
Ange i texthänvisningen på vilken sida i originaldokumentet citatet är hämtat. Finns ingen sidnumrering i dokumentet får du på annat sätt förklara vilken del av texten du citerat. Det kan du göra genom att ange exempelvis rubrik och stycke.

Kortare citat skall skrivas direkt i texten inom citationstecken (" "). Texthänvisningen placeras före punkten.

I din text:
Enligt det sociokulturella synsättet betonas språket som ”en grundläggande komponent i vår förmåga att konstituera verkligheten på olika sätt” (Säljö 2014, s. 96).

Referens till källförteckningen:
Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3 uppl., Studentlitteratur. 

Långa citat (kallas även blockcitat) som består av flera meningar ska skrivas i ett eget stycke med indrag i såväl höger- som vänsterkant. Observera att texthänvisningen ska placeras efter punkt vid blockcitat.

There is no easy answer. Until a satisfactory solution is found, most people can agree that there is a need for greater social networking savvy so that young people can learn how to manipulate privacy settings on social media sites. Social media is not going away, nor should it. All of us need to think twice, however, before we post personal content. (Moore 2012, s. 91)

Referens till källförteckningen:
Moore, S. C. (2012). Digital Footprints on the Internet. International Journal of Childbirth Education, 27(3), s. 86-91.