Personlig kommunikation - muntliga källor

Till personlig kommunikation hör muntliga källor som intervjuer, telefonsamtal och föreläsningar men också e-post och brev. Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till personlig kommunikation. Observera att intervjuer och enkäter i samband med empiriska undersökningar hanteras på annat sätt. Läs mer om detta i kapitlet Empiriskt material: intervjuer och enkäter i Harvardguiden i pdf..

Personlig kommunikation anges i en fotnot på den sida där du refererar till den. Den ska alltså inte finnas med i form av en referens i källförteckningen.

Ta med så mycket information i din text och i fotnoten så att personens roll, sammanhanget och datumet för kommunikationen framgår. Numrera fotnoterna löpande genom sidorna även om en och samma källa återkommer på flera sidor.

I din text: 
Johansson1 menade...
...något som Sandra Eng2, chefsdesigner på företaget Eco Fashion, sett exempel på….

I fotnoten:
1 Hans Johansson, VD Johanssons redovisningsbyrå, telefonsamtal den 11 februari 2018.

2Sandra Eng, Designseminarium Hållbart mode, Textilhögskolan i Borås den 5 november 2014.