Personlig kommunikation, muntliga källor och föreläsningar

Personlig kommunikation, muntliga källor

Till personlig kommunikation hör muntliga källor som intervjuer, telefonsamtal och föreläsningar men också e-post och brev. Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till personlig kommunikation. Observera att intervjuer och enkäter i samband med empiriska undersökningar hanteras på annat sätt. Läs mer om detta i kapitlet Empiriskt material: intervjuer och enkäter i Harvardguiden i pdf..

Personlig kommunikation anges i en fotnot på den sida där du refererar till den. Den ska alltså inte finnas med i form av en referens i källförteckningen.

Ta med så mycket information i din text och i fotnoten så att personens roll, sammanhanget och datumet för kommunikationen framgår. Numrera fotnoterna löpande genom sidorna även om en och samma källa återkommer på flera sidor.

I din text:
Smith1 uppgav att ...
…något som Sandra Sandberg2, chefsdesigner på företaget Fashion Flare, sett många exempel på….

I fotnoten:
1Petronella Smith, hållbarhetsansvarig, Clothing market AB. Telefonsamtal 15 augusti 2023.

2 Sandra Sandberg. Designseminarium Hållbart mode. Textilhögskolan, Högskolan i Borås den 5 november 2017.

Föreläsningar

Notera att du i första hand skall läsa och referera till din kurslitteratur eller till annan litteratur som du själv sökt fram. Men eftersom vi får många frågor om hur man refererar till föreläsningar och annat undervisningsmaterial har vi lagt till detta stycke för vägledning. Observera att instruktionerna nedan är tänkta för mindre skrivuppgifter och hemtentor som bara kommer att läsas av dina rättande lärare och eventuellt kurskamrater. I examensarbeten och uppsatser som publiceras i DiVA tillgängliga för vem som helst att läsa är det inte rekommenderat att använda denna typ av källor annat än i undantagsfall, diskutera vid behov med din handledare.

Föreläsning
Om det på din kurs är accepterat att ha med referenser till föreläsningsmaterial kan du göra på följande sätt:
Att referera till vad någon sagt räknas som personlig kommunikation eftersom det inte finns någon möjlighet att gå tillbaka till källan och verifiera vad föreläsaren faktiskt sa. Därför skall en hänvisning till föreläsning inte finnas med i källförteckningen utan enbart i texthänvisning och eventuell fotnot.

I din text:
Som Anna Andersson förklarade på Seminarium 1 i kursen är det viktigt att…

Eller, tillsammans med lite utförligare information i en fotnot längst ner på sidan:
Andersson1 visade på vilka konsekvenser detta kan ha för…

I fotnoten:
1 Anna Andersson, Seminarium 1 i kursen Litteraturpedagogik, Bibliotekarieutbildningen. Högskolan i Borås, 6 april 2023.


Inspelad föreläsning
Om du refererar till kursmaterial i form av en inspelad föreläsning så är det möjligt för någon annan att söka fram och ta del av samma information som du. Inspelade föreläsningar skall därför refereras i texten samt finnas med i källförteckningen. Inspelade föreläsningar kan göras tillgängliga helt fritt på nätet via exempelvis YouTube, men vanligast är att lärare publicerar materialet internt på lärplattform eller på HB Play. Detta betyder att materialet du länkar till är för internt bruk och inte tillgängligt för utomstående men det spelar ingen roll eftersom alla som läser ditt arbete har samma access som du. För andra typer av filmer kan du följa rekommendationerna under Video i denna guide.

I din text:
På föreläsningen om etik och värdegrund i äldreomsorgen… (Palmqvist 2023)

Referens till källförteckning:
Palmqvist, L. (2023). Etik och värdegrund i äldreomsorg [inspelad föreläsning]. https://play.hb.se/media/Palmqvist+Lina+-+Etik+och+v%C3%A4rdegrund+i+%C3%A4ldreomsorg/0_lol8wb9 [2023-08-15]


Andra typer av föreläsningsmaterial och kursdokument
Om du förväntas referera till andra typer av internt material från lärplattform kan du göra på följande sätt. Notera att Canvas-länkar till material bara fungerar för de som har tillgång till kursytan. Inom hakparentes skriver du vad det är för typ av material du har använt.

I din text:
…de viktigaste artikeldatabaserna för sjuksköterskestudenter heter Cinahl och PubMed (Hellberg 2023).

Referens till källförteckning:
Hellberg, S. (2023). Litteratursökning till kandidatuppsats [åhörarkopior]. https://hb.instructure.com/courses/5849/files/406695?module_item_id=96177