Upphovsrätt

Upphovsrätten är tvådelad och består dels av den ideella rätten till verket och dels den ekonomiska rätten. Allt detta finns reglerat i lagen (SFS 1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Ideella rättigheter 

  • rätt att – i den omfattning och på sätt som god sed kräver – bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.
  • rätt till respekt för verket, dvs. att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

Ekonomiska rättigheter

  • rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, t.ex. fotokopiering eller annan kopiering.
  • rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket. 

I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annan person.