Planeringsbidrag 2024

Centrum för välfärdsstudier (CVS) är ett forskningscentrum för samtidens välfärdsfrågor. Verksamheten är tvärvetenskaplig, högskoleövergripande och sker i samarbete med externa aktörer. Med särskilt fokus på styrning, organisering och ledning analyseras aktuella utmaningar och möjligheter som välfärdssamhället står inför. Som ett led i att utveckla spetskompetens och öka andelen externa medel som förläggs vid centrumbildningen och Högskolan i Borås utlyser CVS återkommande planeringsbidrag.

Planeringsbidraget är avsett att möjliggöra tid för forskare vid högskolan att under år 2024 arbeta fram en ansökan som ska sändas till minst två externa forskningsfinansiärer. De forskare som erhåller planeringsbidrag kallas under detta år till CVS forskarworkshops, som utgör ett stödjande forum så att den ansökan som arbetas fram ligger i linje med CVS huvudfrågor och fokusområden. Forskare som erhåller planeringsbidrag uppmuntras också att vända sig till Grants and Innovation Office (GIO) för diskussion och påsyn av ansökan.

Villkor

Planeringsbidraget omfattar 125 000 kronor inklusive OH-kostnader och arbetas alltså fram under år 2024. Observera att medel inte ges för att författa två så kallade skissansökningar. Minst en av ansökningarna till finansiärerna ska utgöras av fullständig ansökan.

Bidraget kan sökas av forskare vid Högskolan i Borås. Ett villkor är dock att det tänkta projektet rymmer samarbete utanför den egna forskningsmiljön, d.v.s. mellan olika akademier/centrumbildningar/plattformar vid Högskolan i Borås eller samarbete med annat lärosäte eller andra externa aktörer.

Ytterligare villkor för att erhålla planeringsbidrag är att medlen förläggs vid CVS och att planeringsbidraget i normalfallet inte medför en minskning av sökandes kompetenstid. Därtill bekostar CVS planeringsbidrag inte lokalkostnader.

I första hand vill CVS också att forskningsfinansiären medger full kostnadstäckning. Om detta inte är fallet ska ärendet diskuteras med CVS föreståndare och möjligheter till medfinansiering ska undersökas.

Sökande som erhåller planeringsbidrag ska efter det att forskningsfinansiärerna meddelat sina beslut skriftligt rapportera detta till CVS. Detta görs via särskild blankett som tillhandahålls av CVS.

Utformning

Ansökan om planeringsbidrag omfattar max. 4500 tecken (inkl. mellanslag), plus en sammanfattning (max. 1000 tecken inkl. mellanslag). I ansökan beskrivs projektet kortfattat: Syfte, genomförande, samhällsrelevans, forskargruppens kompetenser, samarbetspartners, avsedda forskningsfinansiärer (motiveras i relation till ansökans fokus och syfte), tidsplan för när ansökningarna ska skickas in. Till ansökan bifogas ytterligare en sida med projektledarens CV (max. 2000 tecken inkl. mellanslag).

Sammanfattning, ansökan och CV sammanfogas till ett dokument och insändes till cvs@hb.se, senast 27 november.

Bedömning

Ansökan bedöms av CVS styrgrupp som sammanträder 7 december. Bedömningen görs utifrån möjligheten att erhålla externa medel samt projektets relevans i relation till CVS fokusområden. Ansökningar som inte följer anvisningar kommer inte att bedömas.

CVS fokusområden

Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart samhälle

CVS fokuserar de möjligheter och utmaningar som det samtida välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Ett sätt för att nå kunskap om utvecklingen är att undersöka hur offentliga, privata och civilsamhälleliga aktörer samverkar för att organisera och utveckla en hållbar välfärd.

Inom detta område söker CVS projekt som fokuserar frågor om samverkan och organisering för hållbar livsmiljö eller tvärsektoriell samverkan för att motverka polarisering mellan sociala grupper och områden/platser. Såväl platsutveckling för hållbar glesbygd, som stadsutveckling för hållbar livsmiljö och ekonomisk utveckling, är intressanta studieobjekt. Hur välfärdens utmaningar definieras i samverkan mellan olika privata, offentliga och civilsamhälleliga aktörer och vad denna samverkan medför vad gäller frågor om makt och tolkningsföreträde är ett annat centralt temaområde.

Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding, integration och generationsöverföring)

Detta fokusområde berör frågan om framtida rekrytering och kompetensförsörjning i välfärdssektorn och hur välfärden på sikt ska kunna möta dessa utmaningar. Utmaningen är förbunden med en bredare och helt avgörande fråga om hur levnadsstandarden i välfärdssamhället på sikt ska kunna upprätthållas. För detta krävs att både yngres och äldres arbetskraftsdeltagande ökar, samt att arbetslösheten minskar bland utrikesfödda.

Inom hälso- och sjukvård finns idag strategier för rekrytering av utlandsutbildade och ett utvecklat lednings- och organisatoriskt arbete med integration. Här ser CVS gärna projekt som följer och studerar liknande organisatoriska arbete eller som undersöker hur välfärdsorganisationer arbetar med ”age management” för att behålla den äldre arbetskraften eller utveckla generationsöverföring. Projekt kan också syfta till att undersöka de satsningar som görs för att en yngre generation ska värvas till välfärdsyrken med förståelse för vad som utgör pull-faktorer (vad som lockar) för unga in i dessa yrken, samt identifiera möjliga push-faktorer (med risk för avhopp från utbildning och yrkesverksamhet).

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

CVS tredje fokusområde rör digitaliseringens innebörd för organisering av välfärdens tjänster, brukare och professioner, samverkan och organisering. Frågor om vad AI kommer att betyda för olika aspekter av den välfärdsprofessionella yrkesutövningen (t.ex. inom vård, polis, socialtjänst), samt vad styrnings- och ledarskapsfaktorer betyder i detta sammanhang är angelägna. Studier kan syfta till att exempelvis undersöka digitala beslutsstöds inverkan på professionell autonomi och kompetens, styrning av verksamheten liksom mening i yrkesutövandet och arbetsvardag. Hur kan AI uppfattas som möjlighet eller hot för olika professioners yrkesutövande, brukares och klienters rättigheter?