Utlysning Arbetslivets aktuella utmaningar

Centrum för välfärdsstudier (CVS) är ett forskningscentrum som bidrar till samhällsutvecklingen genom att analysera välfärdens utmaningar. CVS forskning är högskoleövergripande, tvärvetenskaplig och sker i samarbete med externa aktörer. Arbetslivsforskning utgör en stomme i CVS arbete. Särskilt studeras frågor om välfärdssamhällets förändring med avseende på styrning, ledning och organisering.

Just nu utlyser CVS medel till två forskningsprojekt och ett planeringsbidrag på temat Arbetslivets aktuella utmaningar. CVS eftersöker konkreta projektförslag med syfte att främja ett hållbart och inkluderande arbetsliv med goda arbetsförhållanden. Dessa målsättningar knyter an till Forte:s (Forskningsrådet för arbetsliv, välfärd och hälsa) strategiska agenda för det nationella forskningsprogrammet om arbetsliv, som syftar till att stimulera arbetslivsforskningen i en riktning så att aktuella samhällsutmaningar inom arbetslivsområdet kan bemötas (läs mer på Fortes webbplats: Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning - Forte).

Med denna utlysning vill CVS ge den som utför projektet stor möjlighet att själv utforma upplägg och forskningsfrågor, samtidigt som projektförslagen tydligt måste ligga i linje med ett eller flera av utlysningens aktuella teman. De projektförslag som CVS kommer finansiera ska således handla om välfärdsorganisationers arbete med att anpassa förutsättningar för att möta ”grön omställning” eller ”demografiska förändringar” relaterade till ålder, geografi och migration. Konkreta projekt kan röra något av följande teman:

  • Avfolkning, ”grön omställning” och återindustrialisering på landsbygd. Här ser CVS gärna studier av hur privata aktörer samverkar med offentlig verksamhet (kommunal och/eller regional) för att utveckla lokala strategier för platsutveckling relaterade till ett hållbart arbetsliv. Konkreta fall av industriella satsningar i relation till offentliga strategier och olika ”kostnader” och "förtjänster” för välfärden är här särskilt intressant.
  • Analys av konkreta fall som rör välfärdens kompetensförsörjning där fokus är förlagt vid hur välfärdsorganisationer arbetar för ett ”hållbart arbetskraftsdeltagande” så att inträdet i arbetslivet kan ske tidigare och utträdet senare, samt att underrepresenterade grupper bättre inkluderas i ett framtida arbetsliv.
  • Studier av redan existerande organisatoriska modeller inom välfärden samt utvecklande av nya för ett förlängt yrkesliv. Här ser CVS gärna analyser av de särskilda utmaningar som föreligger vad gäller strukturell diskriminering med hänvisning till ålder, genus och etnicitet/”rasifiering”.

Forskningsstöd

Villkor och vem kan söka?

Forskningsstödet är till för att utföra en avgränsad forskningsuppgift och omfattar 500 000 kronor (inklusive OH-kostnader). Summan används till lönekostnader och omkostnader i samband med studiens utförande (t.ex. fältresor, språkgranskning). CVS forskningsstöd bekostar inte lokalkostnader. I normalfallet får stödet inte medföra en minskning av sökandes tid för kompetensutveckling.

Ett villkor för att erhålla forskningsstöd är att projektet rymmer samarbete utanför den egna forskningsmiljön, såsom mellan olika akademier och centrumbildningar vid Högskolan i Borås, samarbete med annat lärosäte, eller med en extern välfärdsaktör. CVS krav är att varje projekt, utöver populärvetenskaplig spridning, resulterar i minst en refereegranskad journalpublikation.

Under den tid projektet pågår diskuteras det vid CVS forskarworkshops, som är till för att stötta de projekt som pågår inom centrumbildningen. Projektets resultat ska därtill presenteras inför CVS styrgrupp och/eller inom ramen för den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället.

Sökande som erhåller forskningsstöd ska skriftligt och kortfattat rapportera projektets resultat och genomförande till CVS. Detta görs när projektet är klart och via en blankett som tillhandahålls av CVS.

Ansökans utformning

Ansökan om forskningsstöd omfattar max. 9000 tecken inkl. mellanslag.
I ansökan beskrivs projektet syfte och forskningsfrågor, genomförande och översiktlig budget, hur resultat ska redovisas (t.ex. journalpublikation, konferens, offentliga anföranden), kort områdesöversikt, samhällsrelevans och samarbetspartners.

Till ansökan bifogas en sammanfattning av projektet (max. 1000 tecken, inkl. mellanslag) och en sida med projektledarens CV (max. 2000 tecken, inkl. mellanslag) där projektledarens meriter samt fem viktigaste publikationer anges.

Planeringsbidrag

Villkor och vem kan söka?

Syftet med planeringsbidraget är att möjliggöra tid för forskare vid Högskolan i Borås att arbeta fram en ansökan om externa forskningsmedel som skickas till minst två finansiärer. Bidraget omfattar 125 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och ges för författande av fullständiga ansökningar (inte för s.k. skissansökningar). CVS planeringsbidrag bekostar inte lokalkostnader. I normalfallet får stödet inte medföra en minskning av sökandes tid för kompetensutveckling.

Ett villkor för att erhålla planeringsbidrag är att det tänkta projektet rymmer samarbete utanför den egna forskningsmiljön, såsom mellan olika akademier och centrumbildningar vid Högskolan i Borås, samarbete med annat lärosäte eller extern välfärdsaktör.

Ytterligare villkor är att beviljade externa medel förläggs vid CVS. På så vis samlas kompetens och aktuella forskningsanalyser inom centrumbildningen. Forskare som erhåller planeringsbidrag ska – i möjligaste mån – delta i CVS forskarworkshops, som utgör ett stödjande forum för arbetet med ansökan. Därtill uppmuntras att sökande vänder sig till Grants and Innovation Office (GIO) för tips och råd i ansökningsarbetet.

I första hand vill CVS att den externa forskningsfinansiären medger full kostnadstäckning. Om detta inte är fallet ska ärendet diskuteras med CVS föreståndare och möjligheter till medfinansiering ska undersökas.

Att CVS nu utlyser ett planeringsbidrag inom området Arbetslivets utmaningar innebär att vi starkt uppmuntrar till att söka medel från Forte och att sökanden särskilt beaktar kommande utlysningar för att främja goda arbetsförhållanden.

Sökande som erhåller planeringsbidrag ska efter det att forskningsfinansiärerna meddelat beslut skriftligt rapportera detta till CVS. Detta görs via en särskild blankett som tillhandahålls av CVS.

Ansökans utformning

Ansökan om planeringsbidrag omfattar max. 4500 tecken inkl. mellanslag, samt en sammanfattning (max. 1000 tecken inkl. mellanslag). I ansökan beskrivs projektet kortfattat: Syfte, genomförande, samhällsrelevans, forskargruppens kompetenser, avsedda forskningsfinansiärer (motiveras i relation till ansökans fokus), samt tidsplan för när ansökningarna ska skickas in. Till ansökan bifogas ytterligare en sida med projektledarens CV (max. 2000 tecken inkl. mellanslag).

Tidsplan och bedömning

Ansökan, sammanfattning och CV sammanfogas till en PDF-fil och insändes senast den 26 september till cvs@hb.se. Personnummer uppges ej.

Såväl ansökan om forskningsstöd och planeringsbidrag bedöms av CVS styrgrupp. Beslut om vilka som tilldelats forskningsstöd och planeringsbidrag fattas vid styrgruppsmötet den 6 oktober. Medlen ska användas snarast efter beslut erhållits, men senast 31 december år 2024.

För att beviljas medel ska ansökan vara relevant i relation till CVS verksamhetsområde och utlysningens särskilda tema. Därtill bedöms ansökan utifrån projektets vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans, klarhet och hur externa samarbetspartners gagnar forskningen, läs vidare:

Bedömningskriterier för CVS forskningsstöd - Högskolan i Borås (hb.se)

Ansökningar som inte följer angivna instruktioner kommer inte bedömas.