Utlysning av CVS forskningsstöd 2023

Utlysning av forskningsstöd

Centrum för välfärdsstudier (CVS) är ett forskningscentrum som bidrar till samhällsutvecklingen genom att analysera och problematisera välfärdens utmaningar. Forskningen som bedrivs belyser frågor om välfärdssamhällets förändring med avseende på styrning, ledning och organisering. Analyserna är gränsöverskridande, tvärvetenskapliga och sker i samarbete med externa aktörer. För att samla spetskompetens inom verksamhetsområdet utlyser CVS årligen forskningsstöd. Syftet med dessa medel är att ge forskare möjlighet till att utföra en avgränsad forskningsuppgift inom ramen för något av CVS tre fokusområden (se nedan).

Villkor och vem kan söka?

Forskningsstöd kan sökas av forskare vid Högskolan i Borås. Ett villkor för att erhålla medel är att projektet rymmer samarbete utanför den egna forskningsmiljön, d.v.s. mellan olika akademier/centrumbildningar/plattformar vid Högskolan i Borås, med annat lärosäte eller extern välfärdsaktör.

Forskningsstödet är till för att utföra en avgränsad analys- eller forskningsuppgift och omfattar 500 000 kr, inklusive OH-kostnader. Summan används till lönekostnader (inkl. OH-kostnader) och omkostnader i samband med studiens utförande (t.ex. fältresor, språkgranskning etc.). CVS forskningsstöd bekostar inte lokalkostnader och stödet får i normalfallet inte medföra en minskning av sökandes tid för kompetensutveckling.

Medlen ska användas snarast efter att beslut erhållits, men senast 30 juni år 2024. Under den tid som projektet pågår ska det presenteras och diskuteras vid CVS. Forskarmedlen ska användas snarast efter att beslut erhållits, men senast 30 juni år 2024. Under den tid som projektet pågår ska det presenteras och diskuteras vid CVS forskarworkshops som är till för att bygga upp en stark forskningsmiljö och därmed stötta de projekt som pågår inom centrumbildningen.

Varje projekt som erhåller forskningsstöd ska resultera i minst en refereegranskad journalpublikation, utöver populärvetenskaplig spridning.

Projektets resultat ska presenteras inför CVS styrgrupp och/eller inom ramen för den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället.

Därtill ska projekt som erhåller medel efter genomförandet använda en särskild blankett, som tillhandhålls av CVS, för kortfattad redovisning av genomförande och resultat.

Bedömning

Ansökan bedöms av CVS styrgrupp. För att beviljas medel ska ansökan vara relevant i relation till CVS verksamhetsområde och aktuella fokusområden. Därtill bedöms ansökan utifrån projektets vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans, problemformuleringens klarhet samt hur externa samarbetspartners kommer att användas och gagna forskningen. Läs mer om CVS bedömningskriterier:

Bedömningskriterier för CVS forskningsstöd - Högskolan i Borås (hb.se)

Beslut om vilka som tilldelats forskningsstöd fattas vid CVS styrgruppsmöte den 27 april.

Ansökans utformning

I ansökan beskrivs projektet syfte och forskningsfrågor, genomförande och översiktlig budget, hur resultat ska redovisas (t.ex. journalpublikation, konferens, offentliga anföranden), kort områdesöversikt, samhällsrelevans och samarbetspartners.

Ansökan omfattar max. antal tecken: 8500 inkl. mellanslag.

Till ansökan bifogas en sammanfattning av projektet, max. antal tecken: 1000 inkl. mellanslag och en sida med projektledarens CV, max. antal tecken: 2000 inkl. mellanslag där projektledarens meriter samt fem viktigaste publikationer anges (personnummer ange ej).

Sammanfattning, ansökan och projektledarens CV (inkl. publikationer) sammanfogas till en PDF-fil och insändes till CVS@hb.se, senast 13 april.

Ansökningar som inte följer angivna instruktionerna kommer inte att bedömas.

CVS fokusområden

Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle

CVS fokuserar de möjligheter och utmaningar som det samtida välfärdssamhället står inför med avseende på styrning, organisering och ledning. Ett sätt för att nå kunskap om utvecklingen är att undersöka hur offentliga, privata och civilsamhälleliga aktörer samverkar för att organisera en hållbar välfärd.

Inom detta område söker CVS projekt som analyserar frågor om tvärsektoriell samverkan för en hållbar livsmiljö i stad och glesbygd, samt samverkan för att motverka polarisering mellan sociala grupper och platser. Såväl platsutveckling för hållbar glesbygd, som stadsutveckling för hållbar livsmiljö och ekonomisk utveckling är intressanta studieobjekt. Hur välfärdens utmaningar definieras i samverkan mellan olika organisationer och vad denna samverkan medför i form av makt och tolkningsföreträden är ett centralt tema inom detta fokusområde. Frågor om demokrati och olika definitioner av en god välfärd är alltså här en viktig aspekt.

Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning

Detta fokusområde rör frågan om framtida rekrytering och kompetensförsörjning i välfärdssektorn och hur välfärden på sikt ska kunna möta dessa utmaningar. Utmaningen är förbunden med en bredare och helt avgörande fråga om hur levnadsstandarden i välfärdssamhället på sikt ska kunna upprätthållas. För detta krävs att både yngres och äldres arbetskraftsdeltagande ökar, samt att arbetslösheten minskar bland utrikes födda.

Inom hälso- och sjukvård finns idag strategier för rekrytering av utlandsutbildade vilka lett fram till ett utvecklat organisatoriskt arbete med integration. CVS ser gärna ansökningar om projekt med syfte att studera liknande organisatoriska arbeten. Andra projekt kan handla om att analysera hur välfärdsorganisatorer arbetar med ”age management” för att behålla den äldre arbetskraften, generationsöverföring eller utvecklar strategier för att rekrytera unga medarbetare. Projekt kan syfta till att undersöka de satsningar som görs för att en yngre generation ska värvas till välfärdsyrken med förståelse för vad som utgör ”pull-faktorer” (vad som lockar) för unga in i dessa yrken, samt identifiera möjliga ”push-faktorer” (med risk för avhopp från utbildning och yrkesverksamhet).

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Inom detta fokusområde studeras digitaliseringens innebörd för samverkan och organisering av välfärdens tjänster, brukare och professioner. Angelägna frågor är vad digitalisering och AI kan betyda för olika aspekter av den välfärdsprofessionella yrkesutövningen (t.ex. inom vård, polis och socialtjänst), samt vilka styrmodeller som utvecklas i detta sammanhang. Studier kan syfta till att undersöka digitala beslutsstöds inverkan på professionell autonomi och kompetens och mening i yrkesutövandet. En central fråga är med andra ord hur digitalisering kan uppfattas både som en möjlighet och risk för olika yrkesutövare, brukare och klienter.