Utlysning av riktat forskningsstöd för projektsamarbete

Forskningsstödet från CVS omfattar 250 000 kronor. Samarbetet kräver finansiering av den andra samarbetsparten med motsvarande belopp. Sista datum för ansökan är 31 januari 2024.

Utlysning av riktat forskningsstöd

Centrum för välfärdsstudier (CVS) är en centrumbildning vid Högskolan i Borås som analyserar välfärdssamhällets förutsättningar och utveckling. CVS analys- och forskningsverksamhet tillhandahåller spetskompetens vad gäller de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför, särskilt med avseende styrning, organisering och ledning.

Som centrumbildning vilar verksamheten på tre ben: Den är högskoleövergripande, tvärvetenskaplig och sker i samverkan. Det innebär att forskare från högskolans samtliga fyra akademier finns representerade i olika analys- och forskningsprojekt, att analyserna kräver utbyte av kompetens från olika ämnen och discipliner, att CVS bedriver samarbete med andra centrumbildningar, analys- och innovationscentrum såväl innanför som utanför högskolan, att projekten kommer till i dialog med externa aktörer och är mer publika än ordinarie forskningsverksamhet.

Som ett led i sitt högskoleövergripande arbete utlyser CVS nu för första gången ett forskningsstöd som kan sökas för ett projektsamarbete mellan CVS och andra centrumbildningar, FoU Sjuhärad Välfärd eller Science Park Borås.

Syftet med projektet är att bidra till nytänkande och ge synergieffekter som gynnar en kunskapsutveckling i riktning mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle. En tanke är att projektet kan lägga grund för framtida samarbete ”över gränser” mellan exempelvis innovation, utvecklingsanalys och forskning.

Medel som CVS beviljar omfattar 250 000 kronor. Kravet för att kunna söka forskningsstödet är att den andra parten (centrumbildningen, FoU Sjuhärad Välfärd eller Science Park Borås) bidrar med lika mycket, det vill säga 250 000 kronor samt att projektet ligger inom ramen för utlysningens tema. Därtill ska projektet behandla något av de fokusområden som CVS har till uppgift att analysera (se nedan).

CVS fokusområden – samarbetsprojektets teman

Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart samhälle

CVS fokuserar de möjligheter och utmaningar som det samtida välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Ett sätt för att nå kunskap om utvecklingen är att undersöka hur offentliga, privata och civilsamhälleliga aktörer samverkar för att organisera och utveckla en hållbar välfärd.

Inom detta område söker CVS projekt som fokuserar frågor om samverkan och organisering för hållbar livsmiljö eller tvärsektoriell samverkan för att motverka polarisering mellan sociala grupper och områden/platser. Såväl platsutveckling för hållbar glesbygd, som stadsutveckling för hållbar livsmiljö och ekonomisk utveckling, är intressanta studieobjekt. Hur välfärdens utmaningar definieras i samverkan mellan olika privata, offentliga och civilsamhälleliga aktörer och vad denna samverkan medför vad gäller frågor om makt och tolkningsföreträde är ett annat centralt temaområde.

Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning

Detta fokusområde berör frågan om framtida rekrytering och kompetensförsörjning i välfärdssektorn och hur välfärden på sikt ska möta dessa utmaningar. Utmaningen är förbunden med en bredare och helt avgörande fråga om hur levnadsstandarden i välfärdssamhället på sikt ska kunna upprätthållas. För detta krävs att både yngres och äldres arbetskraftsdeltagande ökar, samt att arbetslösheten minskar bland utrikes födda.

Inom hälso- och sjukvård finns idag strategier för rekrytering av utlandsutbildade och ett utvecklat ledningsarbete samt organisatoriskt arbete med integration. Här ser CVS gärna projekt som följer och studerar liknande organisatoriska arbeten eller som undersöker hur välfärdsorganisationer arbetar med ”age management” för att behålla den äldre arbetskraften eller utveckla generationsöverföring. Projekt kan också syfta till att undersöka de satsningar som görs för att en yngre generation ska värvas till välfärdsyrken med förståelse för vad som utgör pull-faktorer (vad som lockar) för unga in i dessa yrken, samt identifiera möjliga push-faktorer (med risk för avhopp från utbildning och yrkesverksamhet).

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

CVS tredje fokusområde rör digitaliseringens innebörd för organisering av välfärdens tjänster, brukare och professioner, samverkan och organisering. Frågor om vad AI kommer att betyda för olika aspekter av den välfärdsprofessionella yrkesutövningen (till exempel inom vård, polis, socialtjänst), samt vad styrnings- och ledarskapsfaktorer betyder i detta sammanhang är angelägna. Studier kan syfta till att exempelvis undersöka digitala beslutsstöds inverkan på professionell autonomi och kompetens, styrning av verksamheten liksom mening i yrkesutövandet och arbetsvardag. Hur kan AI uppfattas som möjlighet eller hot för olika professioners yrkesutövande, brukares och klienters rättigheter?

Villkor och vem kan söka?

Ansökan om forskningsstöd kan utformas av anställda vid Högskolan i Borås som har innovations-, analys eller forskningsprojekt knutna till en centrumbildning vid Högskolan i Borås, FoU Sjuhärad Välfärd eller Science Park Borås. Ansökan lämnas sedan formellt av samverkansparten med underskrift av verksamhetsansvarig för samverkansparten.

Forskningsstödet är till för att utföra en avgränsad analys-, innovations- eller forskningsuppgift och ägs av parterna gemensamt med 250 000 kronor vardera. Summan 500 000 kronor används till lönekostnader (inklusive OH-kostnader) och omkostnader i samband med projektets utförande. Medel från CVS bekostar inte lokalkostnader och får i normalfallet inte medföra en minskning av de sökandes tid för kompetensutveckling.

Medlen ska användas snarast efter att beslut erhållits och avslutas senast 30 juni 2025. Under den tid som projektet pågår ska det presenteras och diskuteras både inom den egna plattformen och vid CVS forskarworkshops. CVS workshops är till för att bygga upp en stark forskningsmiljö och stötta de projekt som pågår inom centrumbildningen.

Projektet ska resultera i minst en refereegranskad journalpublikation, utöver populärvetenskaplig spridning. Projektets resultat ska presenteras inför CVS styrgrupp, den egna plattformens styrgrupp/samverkansaktörer och/eller inom ramen för den öppna seminarieserien Det socialt hållbara välfärdssamhället.

Bedömning

Ansökan bedöms av CVS styrgrupp, i vilken representanter från Västra Götalandsregionen (VGR, ordförande), Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Borås Stad, Science Park Borås (SPB), samt Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) ingår. För att beviljas medel ska projektet vara relevant för både CVS och den andra partens verksamhetsområde och tydligt anknyta till ovanstående fokusområden. Därtill bedöms ansökan utifrån projektets nyskapande bidrag, samhällsrelevans, problemformuleringens klarhet och att genomförandet är genomtänkt. Ett annat viktigt bedömningskriterium är att ansökan på ett förtjänstfullt sätt redogör för hur samarbetet mellan parterna används och gagnar en kunskapsutveckling mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle.

Beslut om vilka som tilldelats forskningsstöd fattas vid CVS styrgruppsmöte i februari 2024.

Ansökans utformning

I ansökan beskrivs projektet syfte och genomförande och översiktlig budget, förväntade resultat och redovisningsformer (till exempel journalpublikation, seminarium, offentliga anföranden), samhällsrelevans och medverkan.

Ansökan omfattar maximum 8500 tecken inklusive mellanslag. Till ansökan bifogas följande:

  • en sammanfattning av projektet, maximum 1000 tecken inklusive mellanslag
  • en sida med samtliga medverkandes CV, där meriter samt fem viktigaste publikationer anges (personnummer ange ej), maximum 2000 tecken inklusive mellanslag.

Ansökan, sammanfattning och projektmedlemmarnas CV (inklusive publikationer) sammanfogas till en PDF-fil och sänds till cvs@hb.se, senast 31 januari 2024.

Ansökningar som inte följer angivna instruktionerna kommer inte bedömas.