Jonas Karlsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4731

E-post: jonas.karlsson@hb.se

Signatur: JKA

Jag arbetar för närvarande som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med inriktning mot vårdandet i högteknologisk och prehospital miljö. Mitt forskningsprojekt avser att undersöka överföringar av patienter inom intensivvård mellan intensivvårdsavdelningar på olika sjukhus, så kallade interhospitala överföringar. Forskningsprojektets övergripande syfte är att studera vårdandet i samband med den interhospitala överföringsprocessen inom intensivvård, ur såväl patient-, närstående-, som professionsperspektiv

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2007 och har framförallt varit verksam som universitetsadjunkt i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård. De senaste tre åren har jag kombinerat arbetet som universitetsadjunkt med kliniskt arbete vid intensivvårdsavdelningen Hallands Sjukhus Varberg.