Interhospitala överföringar inom intensivvård

Interhospitala överföringar inom intensivvård

Såväl internationellt som nationellt har antalet överföringar av intensivvårdspatienter mellan olika sjukhus, så kallade interhospitala överföringar, stadigt ökat under senare år. Dessa överföringar anses generellt vara riskfyllda och den hittills begränsade forskningen inom området visar hög andel avvikande händelser, förlängda vårdtider och tendenser till ökad dödlighet inom denna patientgrupp. Forskningsprojektets övergripandes syfte är att studera vårdandet i samband interhospitala överföringar inom intensivvård ur såväl patient-, närstående samt professionsperspektiv.

Projektet är en doktorandstudie.