Att möta existentiella dimensioner i vårdande sammanhang – utveckling av didaktiska strategier på vårdvetenskaplig grund i sjuksköterskeutbildningen

Att möta existentiella dimensioner i vårdande sammanhang – utveckling av didaktiska strategier på vårdvetenskaplig grund i sjuksköterskeutbildningen

Tidigare forskning visar att det i olika vårdande sammanhang kan vara svårt att möta människors existentiella dimensioner. Med existentiella dimensioner menas tankar, frågor och funderingar av existentiell karaktär. Sjuksköterskan möter patienten i alla livets faser där livets existentiella dimensioner är vanligt förekommande. De är en naturlig del av människans liv och kan vara extra tydliga i övergångar i livet som exempelvis; bli tonåring, att flytta hemifrån, bilda familj eller avsluta arbetslivet. Andra exempel där sjuksköterskan möter existentiella frågeställningar är tillfällen då patienter eller närstående drabbas av ohälsa, skada eller sjukdom. Ur ett patientperspektiv finns ofta ett behov av att bli lyssnad till och få stöd i att sätta ord på det som är det svåra i tillvaron. Det finns ett stort behov av att den blivande sjuksköterskan kan möta existentiella tankar och funderingar i vårdande sammanhang men forskning visar att det finns en osäkerhet i att närma sig detta område. Detsamma gäller för sjuksköterskestudenter, som efterfrågar mer övning och erfarenhet för dessa möten, inom ramen för sin utbildning. Forskningsprojektet avser fylla denna kunskapslucka genom observation och intervjuer med projektets deltagare.

Syfte

Projektet består av fyra studier med avsikt att inom sjuksköterskeutbildningen utveckla didaktiska strategier för att möta existentiella dimensioner i vårdande sammanhang.

Metod

Projektet har en livsvärldsteoretisk ansats med fenomenologiska och/eller hermeneutiska studier.

Vid frågor

Kontakta Carolina Lindström eller huvudhandledare Elisabeth Lindberg, professor i vårdvetenskap.