Bibliotek, IKT och lärande (BIKT)

Bibliotek, IKT och lärande (BIKT)

I praktisk verksamhet liksom inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning väcker utvecklingen frågor om bibliotekens roll för lärande utifrån en rad olika infallsvinklar, inte minst ur ett brukarperspektiv. Hur konstrueras redskap för lärande på en samhällelig arena? Hur lär sig människor med hjälp av redskap i form av IKT? Vilka betydelser har bibliotek i detta sammanhang? Hur kan tillgängliggörande, sökande och användande av information studeras som sociala fenomen? Denna typ av frågor utforskas inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och ligger till grund för forskningsprogrammet Bibliotek, IKT och lärande (BIKT). 

BIKT-programmet omfattar för närvarande två projekt: "IKT i övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik" (Olof Sundin, projektansvarig) och "Förutsättningar för lärande: märkning av elektroniska dokument" (Veronica Johansson, projektansvarig). Projekten koordineras genom regelbundna seminarier som ett komplement till det allmänna forskningsseminariet vid Högskolan i Borås. Båda projekten har en gemensam syn på bibliotek, IKT och lärande sett som sociala fenomen där förhandlingsprocesser spelar en central roll för att konstruera identiteter och gemenskaper, samt för utvecklingen av institutioner, praktiker och system. Gemensam teoriutveckling sker genom programmets seminarieverksamhet. Här är det tänkt att de olika delprojekten skall berika varandra.

BIKT-projekten knyter nära an till forskning som genomförts eller pågår vid Högskolan i Borås (HB).

BIKT-programmet finansieras av LearnIT och i samarbete med KK-stiftelsen.
Kontaktperson på LearnIT: Anna-Carin Ramsten, e-post: ac.ramsten@kks.se