Arbetsmiljö i en digital värld

Arbetsmiljö i en digital värld

Förändringarna kan ses som ett hot mot minskad kontroll, delaktighet, ansvar och meningsfullhet för medarbetare i handelsföretag. Brister i arbetsmiljön kan också leda till negativa organisatoriska, sociala och ekonomiska konsekvenser som påverkar både medarbetare individuellt och organisationer i stort. Genom att beakta arbetsmiljöaspekter redan vid planering och införande av teknik i olika arbetssammanhang kan negativa konsekvenser reduceras. Vi kommer därför att utveckla en metod (guidelines, processer, checklistor) som stödjer organisationer att ta tillvara på medarbetarnas förmågor (kunskaper, kompetenser) och den digitala teknikens styrkor i syfte att skapa en god arbetsmiljö. Metoden syftar till att besvara de generiska frågorna varför ska människor och AI samverka, vad kan medarbetare och AI samverka kring, hur kan medarbetare och AI samverka och när är samverkan lämplig. I syfte att säkerställa den praktiska relevansen och ett teoretiskt bidrag kommer projektet att bemannas med både forskare och företagspartners.