Tidig vårdkedja vid hjärtstopp utanför sjukhus. Passivt benlyft vid hjärtstopp

Tidig vårdkedja vid hjärtstopp utanför sjukhus. Passivt benlyft vid hjärtstopp

Man har spekulerat i huruvida höjda ben skulle kunna öka det venösa återflödet och därigenom öka det koronara perfusionstrycket. En nyligen genomförd studie i Göteborg indikerar att om man höjer patientens ben till  20 grader i samband med hjärtstopp resulterar detta i en ökning av End tidalt CO2,  som är ett grovt mått på flödet i lungartären och därmed ett grovt mått på cirkulationen i kroppen under HLR.

I projektet testas hypotesen att höjda ben under pågående HLR ökar överlevnaden vid hjärtstopp.

Studien genomförs på ett sådant sätt att i vissa regioner införs lyfta ben som en rutin. Utfallet i dessa regioner kommer sedan att jämföras med kontrollregioner. I hjärtstoppsregistret registreras för varje patient om benen har lyfts eller ej. Bland patienterna som får benen höjda utförs höjningen (35-50 cm) under första HLR omgången efter en och en halv minuts kontinuerliga bröstkompressioner. Benen blir därefter höjda under hela behandlingen. Patientdata kommer att registreras via det nationella hjärtstoppsregistret. I analyserna kommer vi att korrigera för störande faktorer. Studien är en multicenterstudie  där ca 3000 patienter beräknas ingå.

Preliminära resultat från studien kommer att kunna redovisas 2015.

Om man med en enkel behandling kan öka överlevnaden vid hjärtstopp, så skulle detta ge ett oerhört uppsving för hela verksamheten.