Bild på personer vid datorer

Design av e-tjänster för alla

Design av e-tjänster för alla

Människors handel, myndighetskontakter och sociala relationer via e-tjänster har ökat dramatiskt är de senaste åren. Alltfler människor med olika bakgrunder, olika åldrar och med olika förkunskaper och förutsättningar använder e-tjänster. Att vara uppkopplad mot internet är inte längre förbehållet en exklusiv grupp, snarare är en dator varje persons egendom. Denna explosion av datoranvändning har fört med sig flera designutmaningar. Inte minst med tanke på att Sveriges riksdag beslutat att Sverige ska vara tillgängligt år 2010. Beslutet innebär konkret att alla ska ha samma möjligheter att kunna använda e-tjänster oavsett bakgrund, förkunskap, ålder eller andra förutsättningar.

Hitintills har användare ofta betraktats som en homogen grupp, d.v.s. designers har inte alltid tagit hänsyn till användarnas olika förutsättningar att kunna interagera med e-tjänster. I detta projekt avser vi att utveckla designprinciper som stödjer att e-tjänster blir tillgängliga för alla. Vår syn på e-tjänster är att dessa är instrument som medierar kommunikation mellan två aktörer. De föreslagna designprinciperna kommer att vara baserade på ett handlingsinriktat perspektiv som utgår ifrån kommunikativa behov och beteenden. De kommunikativa behoven syftar till att svara på frågan ”kan jag göra det jag önskar” medan beteenden syftar till att svara på frågan ”hur kan jag göra det jag önskar”.

Det primära syftet är att generera ny kunskap i form av användar- eller konsumentanpassade designprinciper. Målgruppen för denna kunskap är designers och utvärderare av e-tjänster. Det sekundära syftet avser att presentera resultat från ett flertal utvärderingar av existerande e-tjänster. Vår förhoppning är dessa utvärderingsresultat ska fungera som ett underlag för en redesign av e-tjänster.