Didaktiska metoder avseende språk och interaktion i svensk grundsärskola (Interteach)

Didaktiska metoder avseende språk och interaktion i svensk grundsärskola (Interteach)

Interteach genomförs av forskare vid Institutionen för pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Syftet med studien är att identifiera vilka didaktiska metoder som används inom svensk grundsärskola för att främja språk och interaktion avseende elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (särskilt autism). Interteach är en totalundersökning som riktas till samtliga lärare som tjänstgör inom grundsärskolan i Sverige. Lärare som deltar i studien lämnar uppgifter om synen på sin egen undervisning och vilka didaktiska metoder de använder för att främja språk och interaktion i undervisningen. I studien vill vi ge en bild av olika undervisningspraktiker i de deltagande grundsärskolorna. I förlängningen kan den ökade kunskapen förbättra möjligheten till riktade forskningsinsatser och förbättrad undervisningskvalitet. Interteach ger också möjlighet till samverkan med omgivande samhället.

Vetenskapliga artiklar

2023
Frostlund, Jörgen, Nordgren, Pia (2023). Inkludering, en skola för alla och elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundskolan: en forskningsöversikt av forskning i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik. Epub ahead of print. 

2022
Frostlund, J., & Nordgren, P. M. (2022). Evidence-based teaching in Swedish compulsory schools for pupils with intellectual disabilities. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 14(1), 154–188.

Konferensartiklar

Nordgren Pia & Frostlund, Jörgen (2022). Interteach – A total investigation study of Swedish schools regarding the education of pupils with intellectual disabilities International Journal of Technology and Inclusive Education, 11:1. 

Konferenspresentationer

2023
Nordgren, Pia, Frostlund, Jörgen (2023). Interaction with the Environment – part of the Education for Pupils with Intellectual Disabilities – or Not? Konferensbidrag ECER.