En professionsutbildning i en föränderlig tid

Lärarutbildning och språklig mångfald

En professionsutbildning i en föränderlig tid

Frågan är, hur kan utbildningen vid Högskolan i Borås utbilda studenter för arbete i verksamheter präglad av språklig mångfald? Föreliggande projekt, En professionsutbildning i en föränderlig tid: Lärarutbildning och språklig mångfald, ses som ett första steg mot att utveckla metoder för att undervisa om språklig mångfald vid Högskolan i Borås professionsutbildningar.

Genom att utveckla metoder för att undervisa om språklig mångfald ska föreliggande projektet bidra till kvalitet i utbildning; dels genom att lärarutbildare och projektledningsgrupp tillsammans, via aktionsforskning, identifierar och formulerar aktuella problemställningar som blir till utmaningar i professionsutbildningen för grundskollärare, dels genom att teori och praktik om språklig mångfald ses som sammanflätade perspektiv som berikar varandra och som tillsammans bidrar till kvalitet i utbildning.