Josefina Eliaso Magnusson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4465

E-post: josefina.eliaso_magnusson@hb.se

Rumsnummer: B519

Signatur: JOEL

Om mig

Fil.dr. i tvåspråkighet och universitetslektor i flerspråkighet. Mina forskningsintressen rör sig inom områdena sociolingvistik, flerspråkighetsforskning och flerspråkighet i utbildningssammanhang med särskilt fokus på språkideologi och identitetsprocesser. Jag disputerade vid Stockholms universitet med min avhandling, Språk, diaspora, makt. Flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland unga vuxna i Sverige, som undersökte hur språk förändras, används och får innebörd för flerspråkiga unga vuxna som befinner sig i diaspora. Jag hyser även ett starkt intresse för frågor som rör samverkan med det omgivande samhället och har medverkat i olika uppdrag från Skolverket såsom Nyanländas lärande och Samverkan för bästa skola. För närvarande medverkar jag i ULF som är ett regeringsuppdrag för att öka forskningssamarbetet mellan akademi och skola.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning inom ämnet svenska som andraspråk på olika nivåer och undervisar inom sociolingvistik, framför allt på ämneslärarutbildningen. Jag är också legitimerad gymnasielärare och har en fil.mag. i pedagogik.

Pågående handledning inom forskarnivå:

Maria Helming Gustavsson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Forskning

Till forskarens publikationer i DiVA vid Stockholms universitet
Till forskarens publikationer i DiVA vid Högskolan i Borås

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper