Jenny Uddling

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4783

E-post: jenny.uddling@hb.se

Signatur: JEUD

Jag är lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk. I min forskning intresserar jag mig bl.a. för nyanländas lärande, studiehandledning på modersmålet, andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling samt ämnesliteracitet.

Jag disputerade 2019 med avhandlingen Textsamtalens möjligheter och begräsningar i språkligt heterogena fysikklassrum. I den belyses hur två fysiklärare, som själva angett att de har ett språkligt fokus i ämnesundervisningen och vana att undervisa i språkligt heterogena klassrum, bearbetar läromedelstexters språk och ämnesinnehåll tillsammans med sina elever. Avhandlingen skrevs inom ramen för projektet Flerspråkiga elevers meningsskapande i biologi och fysik - en tvärvetenskaplig studie i ämne och språk, finansierat av Vetenskapsrådet. 

Jag är utbildad gymnasielärare i svenska som andraspråk och religion, men har framförallt arbetat med svenska som andraspråk på språkintroduktion och på Sfi. Jag har också arbetat som provkonstruktör för nationella prov i Sfi under flera år. Förutom att jag är filosofie doktor i språkdidaktik vid Stockholms universitet, har jag en masterexamen i svenska som andraspråk från Göteborgs universitet och en magisterexamen i religionshistoria från Uppsala universitet.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper