ExTREMe

Expanding Textile Recycling Ecosystem Sustainability Measures through Sweden-India collaboration

ExTREMe

Syftet med projektet är att utforska och belysa indisk-svenskt samarbete kring att skapa vetenskapsbaserade praktiker inom textilåtervinning och cirkularitet genom att anordna workshops, fältbesök, tekniska/innovationssessioner, gästföreläsningar och seminarier. Detta kommer att bidra till att utveckla pågående textilforskning och utbildningssamarbete genom att lyfta fram tvärvetenskaplig forskning, skapa dedikerade utbildare och utbildare och genom att ge råd om praxis och policyer.

Specifikt kommer projektet att stärka den pågående forskningen och utbildningen inom området textilåtervinning och cirkulär ekonomi genom:

  • Att lyfta fram multi- och tvärvetenskapliga forskningsinnovationer med avseende på digital teknik, gröna processer och cirkulära affärsmodeller. Särskilt galvanisera FoU mellan indisk-svenska forskare med multidisciplinär expertis inom textilåtervinningsteknik; cirkulär logistik, leveranskedjor och affärsmodeller; och beslutsvetenskap. Av särskild vikt är att inleda samarbete mellan Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och Högskolan för tvärvetenskaplig forskning vid IIT Delhi.
  • Kunskapsdriven valorisering av gränsöverskridande värdekedja för återvinning mellan Europa och Indien, genom att skapa en pool av utbildare och lärare som kan skapa vetenskapsbaserade tillvägagångssätt och förståelse för textilåtervinning/cirkulär ekonomi, och ta fram utbildningsverktyg (läroplaner, kurser och utbildningar) moduler) för studenter som är den framtida arbetskraften.
  • Ge råd om praxis och policys för upprättande och antagande av inkluderande och lyhörda arbetsmekanismer för flera intressenter, över värdekedjan för att utveckla systemlösningar för att mobilisera offentlig-privat kapacitetsutveckling.