Familjers vardagsliv och relationer under Covid-19

Familjers vardagsliv och relationer under Covid-19

Vi kommer att undersöka vilka utmaningar olika familjemedlemmar upplever, och vilka strategier som används för att förhålla sig till nya situationer av social isolering, eventuellt hemarbete, och undervisning på distans. Barn i tonåren (12-18 år), föräldrar, och mor/och farföräldrar som i vanliga fall har regelbunden (fysisk) kontakt med familjen, kommer att utgöra studiedeltagare.

Det övergripande målet med projektet är att öka förståelsen för familjers liv och relationer i tider av pandemi och kris. Denna kunskap blir viktigt för beslutfattare, både under nuvarande pandemi men också för planering inför kommande pandemier och samhällskriser.

Det svenska forskningsprojektet är en del av ett större komparativt projekt som bedrivs i flera länder (Argentina, Chile, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, USA och Taiwan), med projektledning från University College London.
Läs om projektet FACT Covid: Families and Community Transitions under Covid (extern länk)

De resultat som framkommer i respektive land kommer att jämföras med andra länders resultat, och komparativa analyser kommer att göras som inbegriper olika länders hälso-och sjukvårdssystem, de insatser och begränsningar som genomförts i de olika länderna, och familjernas respons på den situation de befinner sig i.

Deltagare sökes!

Vi letar efter familjer med barn över 12 år, föräldrar och mor- och farföräldrar som önskar delta i studien. Vi är intresserade av att ta reda på hur livet påverkas för barn, föräldrar och mor-/farföräldrar med de restriktioner och rekommendationer som finns, och de ändringar i vardagen som följt av corona-viruset, och hur barn, föräldrar och mor-/farföräldrar upplever detta.

Den som deltar kommer att få en app att ladda ner till sin mobil/surfplatta eller dator, och därigenom fylla i frågor om hur dagen varit och vad man har gjort. Det går att ladda upp foton, att spela in och att skriva i appen. Till en början, när pandemin påverkar mycket med restriktioner, svarar den som deltar på frågorna ett par gånger i veckan. När pandemin sedan avtar, och restriktionerna blivit färre, ber vi att den som deltar fyller i appen någon gång per månad. Sammantaget fylls appen i 6-12 månader, beroende på hur länge pandemin håller i sig. Du som deltar erbjuds också att delta på ett par uppföljande intervjuer. Alla kontakter med forskarna kommer att ske via telefon eller dator.

Huvudansvarig forskare är professor Disa Bergnehr, och forskningshuvudman är Högskolan i Borås. Om du är intresserad av att delta, skicka ett mail till disa.bergnehr@hb.se eller annelie.sundler@hb.se så får du mer information.