Familjers vardagsliv och relationer under Covid-19

Familjers vardagsliv och relationer under Covid-19

Vi kommer att undersöka vilka utmaningar olika familjemedlemmar upplever, och vilka strategier som används för att förhålla sig till nya situationer av social isolering, eventuellt hemarbete, och undervisning på distans. Barn i tonåren (12-18 år), föräldrar, och mor/och farföräldrar som i vanliga fall har regelbunden (fysisk) kontakt med familjen, kommer att utgöra studiedeltagare.

Det övergripande målet med projektet är att öka förståelsen för familjers liv och relationer i tider av pandemi och kris. Denna kunskap blir viktigt för beslutfattare, både under nuvarande pandemi men också för planering inför kommande pandemier och samhällskriser.

Det svenska forskningsprojektet är en del av ett större komparativt projekt som bedrivs i flera länder (Argentina, Chile, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, USA och Taiwan), med projektledning från University College London.
Läs om projektet FACT Covid: Families and Community Transitions under Covid (extern länk)

De resultat som framkommer i respektive land kommer att jämföras med andra länders resultat, och komparativa analyser kommer att göras som inbegriper olika länders hälso-och sjukvårdssystem, de insatser och begränsningar som genomförts i de olika länderna, och familjernas respons på den situation de befinner sig i.