Tillämpad vård- och kommunikationsforskning

Tillämpad vård- och kommunikationsforskning

Kunskap som stödjer och förbättrar vården och patienternas hälsa kräver forskning som utgår från konkreta frågor från vårdens praxis. Här behövs också forskning som utgår från grunder för en patient- och personcentrerad vård, samt livslångt lärande och hållbarhet. Mellanmänsklig kommunikation som viktigt för vårdens kvalitet och en god och nära vård till patienten.

Forskningsområden:

  • Barn och ungdomars hälsa, delaktighet och vård
  • Egenvård och hälsofrämjande insatser
  • God och nära vård för äldre
  • Livslångt lärande för hälsa och vårdande
  • Mänskliga rättigheter i vårdande sammanhang
  • Personcentrerad kommunikation
  • Bedömningar och prioriteringar i vården
  • Samskapande och empowerment

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa forskare