Hållbart ledarskapande: Värdebaserat ledarskap inom välfärden, ”Chefsröran I”

Hållbart ledarskapande: Värdebaserat ledarskap inom välfärden, ”Chefsröran I”

Studien tar sin utgångspunkt i ledarskapande och handlar om individuella, organisatoriska och samhälleliga förutsättningar för chefers värdebaserade ledarskap inom kommunal och privat äldreomsorg. Syftet är att beskriva chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva och stärka ett värdebaserat ledarskap i välfärdsområdet.

Dellve & Wolmesjö, Red. (2016) Att leda integrerat värdeskapande. Vetenskap för profession. Högskolan i Borås.


Sverige står, liksom många andra länder inför utmaningen att andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt samtidigt som andelen yngre och yrkesverksamma minskar. Värdegrunden för äldreomsorgen har sin grund i Socialtjänstlagen som anger att verksamheten ska bygga på respekt, självbestämmande och integritet. Stöd och service ska vara utformade i nära samverkan med brukaren/den äldre. Ledarskapet har stor betydelse för hur det värdeskapande arbetet utförs.

Projektet fokuserar individuella, organisatoriska och samhälleliga förutsättningar för chefers värdebaserade ledarskap i äldreomsorgen. Forskningen bygger vidare från ledarutbildning för äldreomsorgens chefer. I samband med ledarutbildningen skickades enkät till alla deltagare. Resultat från den samt från skrivet material analyseras i syfte att fördjupa kunskap om chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoriska förutsättningar för att bedriva värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen samt chefers arbete för att stärka värdebaserad äldreomsorg. Detta undersöks i relation till bland annat professionsbakgrund, chefsposition, ägarförhållanden och medarbetare.

Vetenskapliga artiklar och en populärvetenskaplig rapport ”Ledarskap i äldreomsorgenVärden, förutsättningar och utmaningar är under utveckling.